שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מאכל פרווה שהתבשל בכלי בשרי שאינו בן יומו האם מותר לאוכלו עם חלב

באופן זה שהכלי אינו בן יומו אינו הופך את המאכל להיות בחזקת בשרי אפי' לבני אשכנז המחמירים בחזקת בשרי בכלי בן יומו, ומ"מ לכתחילה אסור להם לבשל אפילו בכלי שאינו בן יומו כדי לאכלו בחלב.

מקורות: חכמת אדם מח, ב, ולפי מה שהבאתי לעיל מהש"ך צה סק"ג באופן זה לכתחילה לכאורה אין חילוק בין בני אשכנז לבני ספרד, שהרי מאחר שאסור להם לכתחילה כה"ג בבן יומו הרי לענין לכתחילה אין חילוק בין בן יומו לאינו בן יומו.

מק"ט התשובה הוא: 1927

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות