שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שלא השלים קביעותו במקרא ביום האם ישלים בלילה או למחרת

יקרא בלילה.

מקורות: לדידן שלא קיבלנו קריאת מקרא בלילה כאיסור מן הדין, זה ודאי שעדיף דבר שהזהירו עליו בגמ' עירובין סה א ושו"ע יו"ד רמו ואו"ח רלט מדבר שלא נזכר לא בגמ' ולא בשו"ע אלא בספרי הקבלה (ועי' מ"א ומ"ב סי' כה וכאן היה מקום לומר דאין זה חולק על הגמ' וק"ל ואעפ"כ החיוב המוסרי עליו יותר גדול להשלים היום), ובמדרשים מצאו לו רק רמז, וכ"ש למי שיש לו קביעות ולא אמר בלי נדר דזה בלאו הכי מחויב כמ"ש המ"ב ע"פ נדרים ח אבל גם כשאמר בלי נדר.

מק"ט התשובה הוא: 2376

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות