שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שנטל ידו ובטעות הנטילה הגיעה רק לחלק מהיד האם צריך לנגב את היד לפני שנוטל מחדש כדין

להמשנ"ב לא צריך ולהחזו"א צריך.
ונחלקו בין לגבי אם היתה כוונתו לנטילה ובין אם לא.

מקורות: משנה ברורה קסב ס"ק כז לענין נתכון, ולענין מי הנקיון בביאור הלכה סעיף ב ד"ה הנוטל, וחזו"א או"ח כד כ, וראה עוד פוסקים בביאורים ומוספים על המ"ב שם.

מק"ט התשובה הוא: 1988

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות