שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

לענין הנידונים לעיל על חזקת בשרי או חלבי בבן יומו ובאינו בן יומו מה הדין בדבר חריף

דבר חריף נאסר להרמ"א עד ס' כנגד הטעם הבלוע בכלי אפילו אינו בן יומו ואפילו בדיעבד, ואפילו בלא בישול אלא כגון במדוכה, וכ"ש כשבשלו דבר חריף פרווה בכלי בשרי.

להנוהגים כהמחבר יהיה אסור רק בבן ימו באופן זה.

מקורות: רמ"א יו"ד צה, ב ולפי הנוסח בדרכי משה שם ובאו"ה כד, ו.

להמחבר צו, ג, דבר חריף ג"כ אין ההיתר של נ"ט בר נ"ט אבל רק בבן יומו, והרמ"א שם חולק כמ"ש הרמ"א גם לעיל מה שהבאתי דבריו קודם לכן.

מק"ט התשובה הוא: 1928

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות