שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם יכול לענות קדושה דסדרא או קדושת יוצר כשהוא עומד באמצע מקום בתפילה

אין להפסיק.

מקורות: לדידן דקדושת יוצר [או"ח נט ג] וקדושה דסדרא [שם קלב א] נאמרות אפי' ביחיד א"כ אין בזה דין דבר שבקדושה [ויעוי' במשנ"ב סו, יט], וממילא אין מפסיקין לזה, ועי' רש"י סוטה מט ע"א דמשמע שעיקר דין קדושה דסדרא הוא מצד תלמוד תורה לעמי הארץ, ויעוי' גם בשו"ת מנח"י [ח"ט ח ב] שאפי' באמצע פסוד"ז לא יפסיק אפי' לקדושת יוצר וכן לקדושה דסדרא, וציין לדברי השעה"צ שהבאתי בתשובה הסמוכה לענין עניית קדושה דסדרא כשאינו באמצע התפילה.

מק"ט התשובה הוא: 2579

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות