שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם אפשר לומר ברכת המפיל מי שאינו הולך לישון

לא.

מקורות: המ"ב מביא דעת החי"א שהשינה היא על הבריאה כברכות השחר, ולמעשה הכריע המשנ"ב שלא כמותו, וכן החזו"א ועוד פוסקים ובפרט מפוסקי זמנינו החמירו בהרבה בהפסק בין המפיל להשינה ועי' בנו"כ על השו"ע שיש שהחמירו אפי' שלא להפסיק באמירת ק"ש, ואע"פ שבתוס' בברכות יא לא משמע שסברו כן, והראוני שכ"כ המהר"ץ חיות ועוד כמה אחרונים בדעת התוס', מ"מ עכ"פ לענין המפיל באופן שאינו ישן אין בכחינו להתיר ברך ברכה כזו נגד הכרעת המשנ"ב והפוסקים בפרט שספק ברכות להקל, וגם לענין ברכת השחר שמברך על הנאתו מחמת טבע העולם הוא חידוש, והבו דלא לוסיף עלה.

מק"ט התשובה הוא: 4650

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות