שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

אם יש סגולה שמי שמכניס גרעין אבוקדו למים זה שומר על חתיכות האבוקדו שישארו טריים האם מותר לעשות סגולה זאת בחול

לא שמעתי מסגולה זו עד כה, ועכ"פ לגוף השאלה נראה שהדבר תלוי במחלוקת כללית על עשיית סגולות באופן שאין ידוע הרפואה שבזה, והדעה הכללית בזה להתיר וכך המנהג.

מקורות: עי' שו"ע שא ז ובמ"ב שם בשם ביהגר"א, ומפשטות דבריו נראה שיותר תופס לעיקר כהשיטה המקילה בזה, וכן בשו"ע נראה שהשיטה העיקרית היא כך, ויש להוסיף על עיקר קושיית הבהגר"א, דהרי מדקאמר שבמומחה שרי לצאת מכלל שעד עכשיו נבדק גם קודם שהי' מומחה, ומ"מ קושיית הגר"א גופיה עדיפא מקושייה זו שהקשה דבשת אסור בשאינו מן המומחה הא בחול שרי.

ויש לציין שכך המנהג להתיר עשיית סגולות גם שלא נבדקו.

ועי' בהגדרות במשנ"ב שם מה נכלל בכלל האיסור לדעה זו, כגון סגולה שאין ניכר שעושה הדבר לרפואה ולתועלת.

ולגוף הסגולה יש לציין שאמנם לא ידוע לי שיש סגולה כזו בחז"ל, אך מצינו בחז"ל שיש לפעמים קשר בין הנולד למוליד בעניינים סגוליים, כמו שמצינו בשבת קכט ע"ב, וטומנין השליא כדי שיחם הולד אמר רבן שמעון בן גמליאל בנות מלכים טומנות בספלים של שמן בנות עשירים בספוגים של צמר בנות עניים במוכין, ופרש"י שהוא רפואה להתחמם הולד.

וכן מצינו בשבת עה ע"ב ברש"י המאכיל דם האדם לחתול, נעשה חלש אותו אדם, ויש לציין שהגר"מ אריק (בטל תורה שם וכן אמרי יושר ח"ב קמא) פי' דברי הגמ' שם ע"פ הרמב"ן ויקרא יח, יט באופן אחר שאין מכאן ראיה לענייננו עי"ש.

מק"ט התשובה הוא: 3289 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/3289

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות