שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר בתשעה באב לשבת על המדרגות שלפני ארון הקודש אף שהם גבוהות קצת

מותר מכיון שהן חלק מן הקרקע ומשמשות להליכה, והרי זה כיושב ע"ג קרקע, ומ"מ יש שנהגו להימנע מזה משום מנהג אבלות, כמו שמצינו כמה דברים שנהגו משום אבילות.

מקורות: ראה מקור חיים להחו"י מג סא, זה השלחן להגר"ש דבלצקי ח"א מה שציין בזה.
ולענין המנהג להחמיר ציין המקור חיים להמהרי"ל, וכן הובא המהרי"ל בבאר היטב סי' תקנט סק"ג, והובא שם שהפסיק בסרבל גרוע בינו לבין הקרקע.

מק"ט התשובה הוא: 2501

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות