שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

סיר ריק שהוא מוקצה בשבת האם יועיל להכניס לשם אוכל

הדבר עלול להיות בעייתי.

מקורות: השאלה נחלקת לשני חלקים, האם אוכל שלא התבשל בכלי יכול להתיר אותו, והאם צריך שהאוכל יהיה בכלי בין השמשות, לגבי השאלה הראשונה ראה בחוט שני (ח"ג מו סק"ב) שמחמיר, ולגבי השאלה השניה עי' בס' וביום השבת עמ' שמח שכ' סברא ומ"מ להחמיר ואח"כ כ' סברא ומ"מ להקל ולדייק מל' המשנ"ב שח סקכ"ו להקל ועי"ש עוד מו"מ בזה.

ולגוף דברי המשנ"ב יתכן לפרש לשונו להחמיר, וכ"ז [היינו דין ככר או תינוק] דוקא אם יניח וכו' שאינו מיוחד לה [ר"ל כל מה שיניח מכאן ואילך להתיר את הכלי חשיב כאינו מיוחד לה] אבל אם מונח [דייק לומר בל' עבר] שם דבר המיוחד לה כגון וכו' עכ"ל.

ודייק לומר שכל מה שיניח הוא כדבר שאינו מיוחד לה, דהתנאי הוא שהוא כבר מונח מקדמת דנא, דבלאו הכי אין קשר בין זה להתבשיל, ולהכי סיים בלשונו "שמונח בקדירה קצת מהתבשיל" היינו מהתבשיל הידוע בה"א הידיעה זה שכבר היה מונח בקדירה והתבשל בו והי' צריך לקדירה.

מק"ט התשובה הוא: 2267

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות