שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

ספרים ומסמכים שאסורים לקריאה בשבת האם הם מוקצה

כל שאסור לקרותו אסור אף לטלטלו.
מקורות: משנ"ב שז סב בשם הט"ז יג שכ"כ ע"פ הב"י בשם הרשב"א וכן מוכח מהרמ"א סעיף יז שעכ"פ האסור בקריאה אסור בטלטול.

מק"ט התשובה הוא: 4058

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות