שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שגזז ציפרניו והתרחץ לאחר מכן האם צריך ליטול ידיו בין הגזיזה למרחץ או שיכול לסמוך על מה שנוטל לאחר המרחץ

מסתבר שעליו ליטול בינתים.

מקורות: יעוי' במשנ"ב שהבאתי בתשובה הקודמת דכל מה שהוא מצד רוח רעה יש ליטול מיד, ומרחץ הרי הדעה העיקרית היא שאינה מחמת רוח רעה עי' במשנ"ב שם, ואפי' אם נימא שהוא מחמת רוח רעה הרי אינו אותו הרוח, דרוח רעה של שחרית נקראת בת מלך בגמ' דשבת וביומא לפרש"י נקראת שיבתא, ואילו על גוזז ואינו נוטל נזכר בערבי פסחים ובשו"ע שמפחד ולא ידע ממאי, ואפי' להפוסקים שאחר בית המרחץ הוא משום רוח רעה עי' בארצה"ח, מנ"ל שהוא מחמת הרחיצה דשמא הוא מחמת המרחץ וכמו שהורה החזו"א שהיוצא מבהכ"ס גם אם לא עה צרכיו נוטל ידיו, אם כי שם לא שייך דמיירי מצד נקיות, אבל בגמ' נזכר שידא דבית הכסא וכן לענין תשמה"מ אחר בית הכסא מבואר שבבית הכסא יש רו"ר, ומאן לימא לן שמרחץ שלנו יש בו רוח רעה ודאי גם לקולא, ואפי' תימא שיש בו רוח רעה גם לקולא אבל מנ"ל שכשמסתלק ממעשה שמביא רוח רעה למעשה אחר א"צ ליטול ומיהו על זה יש לומר מידי דהוה אניעור משנתו וחוזר לישן מיד.

והנה למרות שעשיית צרכיו לא מחייבת אותו באמצע הרחיצה ליטול ידיו, אך הרוח רעה גזיזת ציפורניים יותר חמור מעשיית צרכיו, שכן היא מוסכמת שיש בה רוח רעה, וגם אינה אותו הרוח רעה שלאחר עשיית צרכיו, מצד שני עשיית צרכיו הוא לכאורה אותה רמה של רוח רעה של היוצא מבית המרחץ גם לפי הדעות שיש בזה רוח רעה.

מק"ט התשובה הוא: 3408

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות