שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שאין עמו שלושה בני אדם בקידוש לבנה לומר להם שלום עליכם כנהוג, אלא רק אדם אחד עומד עמו, מה יעשה

יאמר לאדם אחד ג' פעמים שלום עליכם.

מקורות: הגם שנהגו לומר לג' בני אדם כמ"ש המטה משה סי' תקמ, מ"מ עיקר המנהג במקורו היה לומר לאדם אחד ג' פעמים שלום עליך, דהשילוש נכפל רק לענין האמירה כמו שאר הדברים שנכפלו ג' פעמים, אבל לא דוקא לענין ג' בני אדם, וכן הוא במס' סופרים ס"פ יט וברמ"א או"ח תכו ס"ב, וגם במטה משה שם כתב שאם אין לו שלושה בני אדם יאמר לאדם אחד.

ויש סמך למנהג לומר לג' בני אדם שבזה עושה אותם כעין כח ב"ד לברך ולעשות שלום, כמו שמצינו לגבי הטבת חלום [ברכות נה ע"ב] שאומר שלוש שלומות לג' בני אדם.

ויש לציין בזה גם לדברי הגמ' בנדרים לגבי מי שחלם דליזיל לפרשת דרכים ולומר שלום לבי עשרה עי"ש במפרשים.

מק"ט התשובה הוא: 3934

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות