שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מה שמצינו שיש אופנים שחצר המשתמרת קונה מה ההגדרה של משתמרת

יש מקום לומר שבכל חפץ הוא כפי הרגילות לשמור את החפץ הזה, ולענין עוד פרטים והגדרות עי' להלן.

מקורות: מצינו בכ"מ ענייני שמירה, עי' בר"פ הכונס מדיני שמירה בנזיקין, ואולי י"ל דכל דבר יהיה הקנין לפי השמירה המועלת בו, ועי' בב"מ לענין דיני שמירה בשומרים, וכן ראיתי שהביאו דברי הרמב"ם [פ"ד משאלה ופקדון] ושו"ע [רצא סי"ג] שגדר השמירה הוא כמו כדרך השומרים בכל מין חפץ לגופו, ושלכן יתכן שגם לענייננו הגדרה של חצר המשתמרת תהיה בכל חפץ לגופו.

ויעוי' במתני' דמעשרות והובא בגמ' נדה מז ע"ב דאיכא למ"ד שחצר שאין הכלים נשמרים בתוכה אינה חצר לענין מעשר ואיכא למ"ד דכל שנכנס ואומרים לו מה אתה מבקש אין זו חצר לענין מעשר, ונאמרו שם עוד דעות בהגדרת הדבר, ופסקו בגמ' שהלכה כדברי כולן להחמיר וכן פסק הרמב"ם [מעשר פ"ד ה"ח] וז"ל, אי זו היא חצר הקובעת, כל שהכלים נשמרין בתוכה, או שאין אדם בוש מלאכול בתוכה, או חצר שאם יכנס אדם לה אומרין לו מה אתה מבקש, וכן חצר שיש בה ב' דיורין או שהיא לשני שותפין שאחד פותחה ונכנס ואחד בא ונכנס או יוצא ונועל הואיל והן פותחין ונועלין הרי זו קובעת ע"כ, ובאופן שאדם נכנס ואין שואלין אותו מה אתה מבקש באמת נראה דגם לענייננו אינה משתמרת, כיון שאם כל אחד יכול להיכנס לחצר בלא רשות בעל הבית בלא לחשוש משום דבר הרי זהו ודאי מקום שאינו משתמר.

אבל על כל הדעות וההגדרות הנזכרים שם במשנה וברמב"ם יש משמעות שהנידון בזה מה ההגדרה חצר המשתמרת, וכלשון הגמ' ב"מ פח ע"א לענין מעשר דבעי' חצר המשתמרת, שהרמב"ם פסק כפשטות לשון הגמ' שם, [ודלא כהתוס' בב"מ שם], וכן משמע בל' הירושלמי מע"ש פ"ג ה"ג דהענין הוא משתמרת, וממילא יש לדון על כל הגדרות שנאמרו שם, דשם הוא ספק לחומרא וכאן שהנידון לפעמים להוציא ממון ולהחזיק ממון האם ג"כ דנים בכל ההגדרות שם כדין ספק, ויל"ע בזה.

ומ"מ גם מה שנזכר בגמ' בדעת המ"ד שההגדרה היא הכלים נשמרין בתוכה דהיינו שמעמידין שומר וכו' יש מקום לומר דהיינו כשצריך שומר ואם משתמר בלא שומר אה"נ דחשיב משתמרת.

ולענין חצר מוקפת מחיצות עי' נתה"מ סי' ר סק"ג ובנו"כ שם שחלקו עליו.

ולכאורה יש קושי' על הנתה"מ מסוגי' דעירובין כא ע"א לענין אין בורגנין לא בחו"ל ולא בבבל עי"ש, וכך נקטו הרי"ף והרשב"א לפ"מ שנתבאר בחזו"א עירובין סי' קי כב עי"ש.

ולפ"ז מה שהביא ראיה הנתה"מ מגיטין אולי המחיצות הם רק להחשיב את הגט שהוא בחצר, אבל השמירה הוא מלבד המחיצות, ויל"ע בזה.

מק"ט התשובה הוא: 2876 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/2876

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות