שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מה השיעור שיש לשייר חתיכת פת על שולחנו בסוף הסעודה

מעיקר הדין השיור הוא לצורך עניים (סנהדרין צב), ולכן היה ראוי לשייר פתיתין שיש בהם כדי נתינה (שער הציון קפ ג) וראוי לתת לעני הטוב שבשולחן (שם מ"ב ג בשם של"ה), אבל ברוב המקרים כיום שאין מצוי שיבוא עני בסעודה ויבקש לחם הורו פוסקי זמנינו שלא נוהג דין זה של שיור חתיכת פת (וזאת הברכה פט"ו בשם הגריש"א, חידושי בתרא או"ח קפ, אז נדברו חי"א מו), אך כן כתבו לשייר משהו של פירור (עי' אז נדברו שם), אולי לזכר הדבר או לסימן לענין הנ"ל, או מחמת שיש בזה ענין נוסף שיהיה ניכר על מה הברכה וכן סימן ברכה שישאר אוכל בזמן הברכה (עי' מ"ב סק"א), וגם שבשיור יש סימן ברכה כדמוכח בהרבה מקומות, ולמעשה ישאיר פתיתים שיש בהם ממשות ולא אבק (הגריש"א בעץ השדה יט הערה י).

מק"ט התשובה הוא: 4043

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות