שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מאיזה גיל צריך להרחיק מצואת קטן בתפילה וברכות

עי' במשנ"ב [סי' פא סק"א ב] דיש בזה כמה דרגות, דיש קטן ביותר שאינו יכול לאכול כזית דגן וגם אחרים בגילו אינם יכולים לאכול.

ויש הדרגה השניה של קטן קצת גדול מזה שאמנם הוא עצמו אינו יכול לאכול כזית דגן אך אחרים בגילו כבר יכולים לאכול.

ויש הדרגה השלישית של קטן שאמנם יכול לאכול כבר אפי' בעצמו כזית דגן אבל מעולם לא אכל כזית דגן.

ויש דרגה הרביעית החמורה מכולם שהקטן כבר אכל פעם אחת כזית דגן אף אם נחלש אחר כך ועכשיו כבר אינו יכול לאכול.

ויש דרגה החמישית שהיא כמו הדרגה הרביעית, דהיינו קטן שכבר הגיע לגיל מופלג כגיל שש או שבע [כ"א במשנ"ב סק"א, ואולם עי' עוד שם בלשונו סק"ב אפילו הוא וכו' ודוק], שבזה לא אכפת לנו אם אכל פעם דגן או שבכלל יכול לאכול דגן.

ופרטי הדינים בזה הם כדלהלן, שבדרגה הראשונה אין צריך להרחיק מצואתו וממימי רגליו כלל אפי' לכתחילה.

ובדרגה השניה דינו כמו הדרגה הראשונה, אלא שהדרגה הראשונה והדרגה השלישית עוסקים בקטן סתמא, שאם קטן זה שאינו אוכל דגן קטנים אחרים בגילו יכולים לאכול, אין אנו תולים שקטן זה אינו יכול לאכול, אלא עובר מהדרגה הראשונה מיד לדרגה השלישית, שדינו בסתמא כקטן שיכול לאכול ואינו אוכל, והדרגה השניה נאמרה רק בקטן שידוע שאינו יכול לאכול כזית דגן.

ולענין הזמן מתי מתחיל הדרגה השניה או השלישית נאמרו בזה הרבה שיעורים בספרי הפוסקים (עי' יוסף אומץ יוזפא סי' ט, הובא פתח הדביר סי' פא סק"א, ויעב"ץ במגדל עוז, הובא בכה"ח שם סק"ו), ובפרט בזמנינו שמשתמשים במיני דגן גמורים שקטן יכול לאוכלן בדייסה גם קטן שבעבר לא הי' אוכלן, לכן דנו בזה כמה פוסקים בגדר השיעור בזה ואם מחשבים אכיל דייסא לשיעור (ויעוי' מסגרת השלחן על הקצש"ע סי' ה סק"ג, שלחן מלכים הלכה למשה סי' ה סקל"ה), והמג"א והמשנ"ב שהזכירו שכזית דגן הוא גם על ידי בישול הפשטות שה"ה גם על ידי דייסה, אולם באופן שהוא נוזלי ממש לא דברו להדיא הפוסקים, ובשם הגריש"א הובא דהוי כמשקה ולא כאוכל, אולם בשם הגרנ"ק הובא שחלק על זה (נקיות וכבוד בתפילה פ"ו סי"ג דעת שניהם, אשרי האיש פי"ז אות ז' דעת הגרי"ש, בירורי הלכה ח"ה דעת הגרנ"ק).

ובדרגה השלישית הוא מחלוקת הפוסקים ולכן הכריע המשנ"ב שלכתחילה יש להחמיר בזה שהוא ספק דאורייתא ובדיעבד אין צריך לחזור ולהתפלל.

ובני ספרד יתכן שיצטרכו לחזור ולהתפלל יעוי' בכה"ח סק"א.

ובדרגה הרביעית והחמישית צריך להרחיק כמו כל גדול.

 

 

מק"ט התשובה הוא: 4858 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/4858

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות