שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מה הנוסח שצריך לומר תשעים פעמים כדי שלא יצטרך לחזור על ספק אמירת 'ותן טל ומטר'

יאמר מהמילים ואת כל מיני תבואתה לטובה וכו' עד ותן טל ומטר תשעים פעמים, ולאחר מכן אם יסתפק אם אמר ותן טל ומטר, לא יצטרך לחזור ולהתפלל.
יש אומרים מאה ואחד פעמים ובדיעבד אין לחוש לזה.

מקורות: הכרעת המשנ"ב סוף תקיד.

מק"ט התשובה הוא: 1562

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות