שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם יש הידור בחוטי ציצית ארוכים

בהלכה נזכר שיהיו הציציות י"ב אגודלים וטוב שיהיו ארוכים יותר כדי שאם ייקרע יעמוד על שיעור י"ב גודלין, והיינו ככל שיכול לשער שעוד אורך בציצית יועיל במקרה שיקרע שיישאר כשיעור, אבל לא נזכר שם שיש ענין לעשותו יותר גדול רק שאין שיעור למעלה.
ומ"מ מי שעושה ארוך צריך להיזהר שלא יהיה יותר מב' שליש כנגד החלק הקלוע שבציצית, שאז ודאי מוריד מההידור, וכן להיזהר שלא יגררו.

מקורות: או"ח יא ד, ושאם ארוך יותר מב' שליש אינו מהודר בבה"ל ד"ה יכול.
ולענין הלשון אין שיעור למעלה אין הוכחה שאין בזה תועלת שהרי גם לענין פיאה נאמר כעי"ז עי"ש.
ומ"מ באתרוג מצינו שי"א שיש הידור בגדול (או"ח תרנו), ומיהו גם שם מבואר שהוא משום דחיישי' שמא יתמעט ואם הוא גדול ברווח לכאורה סגי בזה לענין ההידור, ואמנם מצינו בנוי ציצית שלא יהיו דקים מידי ולא עבים מידי (מ"ב), ולכן אם כשהם ארוכים יפים יש בזה הידור בכפוף להנ"ל.

אבל ממ"ש שאם ייקרע וכו' יש משמעות שאין ענין ביותר מזה, וגם מעצם מה שאמרו שנוי ציצית בי"ב גודלים עי' בביאור הלכה שם ד"ה אין, יש בזה מעט דוחק לומר דיש הנוי של החיוב והנוי של הרשות, ובפרט לפי הצד שכל הי"ב גודלים הוא רק לעיכובא, ועי' בראש הגבעה לתלמיד הגר"א שיש בני אדם שמתחסדים בציציות ארוכות במקום המוטל עליהם, ועדיין אין ראיה מדבריו שאין בזה הידור כלל, אבל מסתימת הפוסקים הנוי הוא לפחות י"ב גודלים ולרווחא דמילתא שיעור מרווח שאם יפסק יישאר כשיעור ומ"מ יש לדון מהו השיעור להוסיף שאם ייפסק וכו'.

מק"ט התשובה הוא: 1687

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות