שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

העוסק בקבורת נפל האם יש לו דין עוסק במצוה להיפטר מן המצוה

לא.

מקורות: מבואר בשו"ע יו"ד שעד דאין אבלות על נפל, ועי"ש בחכמת שלמה שדן לענין אנינות בספק נפלים בכמה גווני המבואר שם ושבחלק מה המנהג להקל משום שאין לבו דוה עליו עי"ש, אולם בודאי אונן כגון שמת באופן שאינו בן קיימא כלל משמע שאין לו צד שהוא אונן, והגרע"א ביו"ד שמ"א הביא הירושלמי ס"פ נושאין על האנוסה ופוסקים שאין אנינות והיינו עכ"פ לענין בשר ויין והסתפק בשם התפל"מ לענין ק"ש, ובברכי יוסף שם סק"א ובשו"ת זרע אמת ח"ב קלח החמירו דמחמת כן אין עוסק במצוה פטור מן המצוה, וכ"כ עוד השואל ומשיב (בהגהות יד שאול) ודבר משה יו"ד עג ועוד כמה אחרונים שהובאו בספרי הליקוטים וקיצרתי במ"מ, והכי נקטינן, שכך הוא רהיטת הסוגי' ברוב הפוסקים, והוא לחומרא, ולא מצינו בפוסקים חולקים להדיא להקל בזה, דגם הגרע"א שם נראה דנקט לחומרא בבשר ויין וממילא מאחר ולא הכריע לענין ק"ש ותפילה יש להחמיר בזה ג"כ, וגם שם דיבר על מת תוך ל' דבפוסקים נזכר הגדרתו כספק נפל ולא כודאי נפל, ואפשר דבודאי נפל מודה, והפוסקים שהזכירו אנינות במת תוך ל' תירצו האחרונים דמיירי לענין בשר ויין, עי' זרע אמת שם, ואף שיש לדון בזה מ"מ יש להחמיר מהטעמים המבוארים.

ויש לציין דהאידנא הוא ממש נמסר לכתפים מאחר שאין ההורים עוסקים בקבורתו כלל, אבל נפק"מ לכתפים עצמם, וכן לטירדת האב בעניינים השייכים בקבורה קודם לכן, וכל מה שיצטרכו עזרתו בזה.

מק"ט התשובה הוא: 2459 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/2459

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות