שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

הנוהגים בזמן תפילה שמקפידים שרק תחילת התפילה תהיה בזמן תפילה האם מועיל לזה אף אם רק תחילת הברכות ק"ש יהיו בזמן תפילה

אי אפשר.

מקורות: ראשית כל עצם הענין שברכות ק"ש דינם כשמונ"ע לענין זמן אמירתם אינו מוסכם להרמב"ם והפר"ח ומשכנ"י, והוא מחודש ואין לו מקור מפורש בגמ', וגם הרבה נוהגים שלא לחשוש לזה אפי' לחומרא, (ויש לדון אם יש גדר מנהג בזה), ועי' בביאור הלכה [סוף נח] שאפשר שיש להקל באונס בדיעבד, ובתשובתי הסמוכה השייכת לזה, ולכן להסתמך על זה לקולא אחרי שהמנהג שלא לחשוש לזה אפי' לחומרא דחוק מאוד, בפרט שיש כאן צירוף של ב' קולות, היינו גם הקולא דאזלי' בתר התחלה, וא"כ רוב צדדים לחומרא, והיינו שאף אם נוהגים להקל בהתחלת התפילה מנ"ל שהוא בתורת ודאי דהא עדיין לא שמענו אלא באופן שיש ב' דעות בדרבנן דבשל סופרים הלך אחר המקל [ע"ז ז], אבל בס"ס שרוב צדדין לחומרא מנ"ל שגם בזה מקילין, מלבד זאת לענין התחיל בעשרה ויצאו מקצתן שמותר לגמור מה שאוחזים בו, מבואר בהלכה שלענין זה תפילה אינו שייך לברכות ק"ש, דאף אם ברכות ק"ש הגדרת זמנם הוא כתפילה אבל לא שהם חלק מסדר שמונ"ע לענין התחיל ברכות ק"ש בעשרה שיוכל להתפלל בלא לילך למנין עשרה, וא"כ ה"ה לענין זמן תפילה נחשבין כגופין מוחלקין זמ"ז.

מק"ט התשובה הוא: 2427

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות