שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

הבן שלי הקטן מברך בבוקר על ציצית שהוא ישן לבוש בה בלילה האם אני מחוייב למחות בו

לא מחוייב למחות בו אבל יש לדאוג לכך שהוא יהיה מודע לשיטות בנושא ולהכרעת הפוסקים.

מקורות: כ' האחרונים דאין דין מחאה כשיש לו פוסק לסמוך עליו, וע' רמ"א בחו"מ סוף הל' דיינים, וכן הילד שמחוייב מדרבנן במצוות, בין אם החיוב עליו או על האב (מח' רש"י ורמב"ן ותוס'), וקי"ל לדידן שברכה לבטלה דרבנן, בפרט שיש כאן בענייננו גם דעת החינוך ואכמ"ל הובא בנשמ"א על אף שהחינוך לא נפסק להלכה, מ"מ א"צ לבוא לזה בניד"ד כי גבי הקטן הוה ליה ב' דרבנן במקום שיש לו פוסק לסמוך עליו לברך על הציצית, הלכך ליידע וללמד אותו בודאי צריך שזהו עיקר ענין החינוך וגם צורת ולמדתם אותם (וע' קידושין ל ויו"ד רמה), אבל אם רוצה לנהוג כהמחייבים בברכה הרשות בידו ואין אביו מחוייב לעמוד נגדו ולעכבו מדבר זה.
ומ"מ אין לטעון שהאב פטור מלחנכו בפרטי הדינים, דזה אינו עי' בריטב"א סוכה ב, ורמ"א או"ח יז ג ודוק.

מק"ט התשובה הוא: 2342

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות