שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לקוסמטיקאית לעשות לבת שלה טיפול פנים וניקוי פנים בחול המועד

יעוי' בשו"ע בסי' תקמו סעי' ה עושה אשה כל תכשיטיה במועד, וכתב שם בביה"ל בשם הריטב"א שזה צורך הגוף הוא וכעין אוכל נפש ולפיכך עושה כדרכה בלא שינוי ובטירחא רבה עכ"ל.
ולפי זה לכאורה גם מעשה אומן יהיה מותר, ועכ"פ מדברי המ"ב הנ"ל לכאורה לא גרע מאוכל נפש.

ובאוכל נפש מותר אפי' מעשה אומן כמ"ש המשנ"ב תקמ כו בשם הגר"א ופוסקים.
ואפילו בדברים שהם צורך כאוכל נפש מותר מעשה אומן, עיין רמב"ן בפסקי חוה"מ לענין דירה סרוחה, משנ"ב תקלו סק"ב וכמו שביאר בחוט שני חוה"מ עמ' רי.

מק"ט התשובה הוא: 4191

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות