שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם הכונה באל מלך נאמן בק"ש היא לעיכובא כמו בפסוק ראשון

אינו לעיכובא.

מקורות: הפוסקים דנו על ברוך שם אם הכונה בו לעיכובא והכרעת המשנ"ב שבדיעבד גם אם לא כיון בו יצא ושאפי' לא אמרו כלל אינו לעיכובא בדיעבד וכ"ש אל מלך נאמן שלא נזכר בגמ' שלנו ואינו מוסכם בראשונים לאמרו ושלכו"ע אינו לעיכובא וא"כ כ"ש שהכונה בו אינה לעיכובא וכנ"ל לענין ברוך שם וכאן הוא בכל שכן.
(הרחבתי יותר בעם סגולה ח"א סי' כח).

מק"ט התשובה הוא: 2476

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות