שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

בגדים שהיו במכונת ייבוש או כביסה בתהליך בכניסת שבת האם הם מוקצה בשבת

אמנם יש אוסרים בזה, אך המקיל בזה יש לו על מי לסמוך מכיון שיש מתירים בזה ויש הסתברות לתלות היתר באופן זה לדעת אותם רוב הפוסקים הנזכרים בתשובה הקודמת (רוב מתוכם מלבד האג"מ).

מקורות: לדעת הגריש"א האוסר בתשובה הקודמת לגבי בגד רטוב העומד להתייבש בשבת יהיה אסור גם כאן, ראה ארחות שבת יט שפה, ולדעת המתירים בתשובה הקודמת אמנם האג"מ או"ח ח"ה כב אות לח אסר כאן מפני שהמכונה משמיעה קול, והיא אסורה לשימוש בשבת, ולפי דעה זו עכ"פ במכונה שקטה יהיה מותר, אך הגרשז"א צידד להקל בזה ולא חילק, ראה ביאורים ומוספים על המשנ"ב שח אות סג, ובארחות שבת שם משמע שנוטה להקל בדעת הפוסקים המקילים בנידון בתשובה הקודמת, ואכן לגבי התשובה הקודמת מצינו רק להאג"מ שהזכיר את החילוק שהוא דוקא באופן שאם תלה הבגד מדעתו לייבוש מבעוד יום, ויתכן שיש בזה שייכות לחומרתו לענין זה ע"פ דברי התוס' המובאים בארחות שבת שם שהדבר תלוי במה שייחד את הדבר בבין השמשות וס"ל שמכונה כזו חשיב כייחד לצורך איסור בבה"ש, ולכן גם אם לא תלה חשיב שייחד למצב של איסור (בגד רטוב במים שהוא איסור טלטול) את הבגד, ושאר הפוסקים שלא הזכירו שצריך שיתלה לייבוש אפשר שייקלו גם בזה.
ומ"מ מכיון שיש כאן ב' צדדים להחמיר (סברת הגריש"א וסברת האג"מ) אינו ראוי לכתחילה להקל בזה בלא צורך.

מק"ט התשובה הוא: 2401

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות