שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

אשה שילדה נפל שאינו יכול לחיות כיצד יש לנהוג

יש לפנות לחברא קדישא על מנת לנהוג כקבלת הגאונים לעשות מילה לפני הקבורה להסיר חרפתו, ועושין קריאת שם לזכר שיזכה לתהח"מ.
ואין אומרים נוסח צידוק הדין וקדיש ואין מספידין.
ואין עושין תנחומי אבלים ועמידה בשורה.
ומנהג ירושלים שאין מגלים את מקום הקבורה למשפחה.
וכן נוהגים שלא לעשות לו הזכרת נשמה.

מקורות: קבלת הגאונים וכו' או"ח תקכו י, יו"ד רסג ה ועה"ש שם אות יז, וצידוק הדין והספד יו"ד שדמ ד.
מש"כ על תנחומי אבלים יו"ד שנג ד.
ועוד מנהגי קבורה בנפל עי' בגשר החיים דף קיז ובשאר ספרים וראה עוד מאמר נרחב (בעיקר על מנהגים בקטן) מבעל נטעי גבריאל באור ישראל כד.

מק"ט התשובה הוא: 2398

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות