שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

אשה שבדקה בדיקת ז' נקיים לפני הנץ החמה האם עלה לה בדיקה

אף שלכתחילה צריך שיהיה אחר הנץ החמה, אך בדיעבד אם היה אחר עלות השחר די בזה.

מקורות: ע"פ מגילה כ ע"א, ועי' תוס' נדה סט ע"א ד"ה שבעה.

מק"ט התשובה הוא: 2473

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות