אם הולכים ע"ג המדרגה הזו אין מועיל מה שהיא גבוהה מן הקרקע ואסור, ולכן גם על מדרגות ארון הקודש אסור להניח, אך אם אין הולכים עליה, כגון אדן החלון שהוא למעשה ג"כ מחובר לקרקע ואינו משמש להליכה, מותר. מקורות: ראה יו"ד ...קרא עוד

אם הולכים ע"ג המדרגה הזו אין מועיל מה שהיא גבוהה מן הקרקע ואסור, ולכן גם על מדרגות ארון הקודש אסור להניח, אך אם אין הולכים עליה, כגון אדן החלון שהוא למעשה ג"כ מחובר לקרקע ואינו משמש להליכה, מותר.

מקורות: ראה יו"ד רפב, ז, ובבהגר"א יט.

מותר מכיון שהן חלק מן הקרקע ומשמשות להליכה, והרי זה כיושב ע"ג קרקע, ומ"מ יש שנהגו להימנע מזה משום מנהג אבלות, כמו שמצינו כמה דברים שנהגו משום אבילות. מקורות: ראה מקור חיים להחו"י מג סא, זה השלחן להגר"ש דבלצקי ח"א ...קרא עוד

מותר מכיון שהן חלק מן הקרקע ומשמשות להליכה, והרי זה כיושב ע"ג קרקע, ומ"מ יש שנהגו להימנע מזה משום מנהג אבלות, כמו שמצינו כמה דברים שנהגו משום אבילות.

מקורות: ראה מקור חיים להחו"י מג סא, זה השלחן להגר"ש דבלצקי ח"א מה שציין בזה.
ולענין המנהג להחמיר ציין המקור חיים להמהרי"ל, וכן הובא המהרי"ל בבאר היטב סי' תקנט סק"ג, והובא שם שהפסיק בסרבל גרוע בינו לבין הקרקע.