יש בזה בעיה. מקורות: ראה או"ח שב, יא, התו"ש החמיר בזה אף שפשטות השו"ע להקל, והביאור הלכה תמה על התו"ש ולא הכריע.

יש בזה בעיה.

מקורות: ראה או"ח שב, יא, התו"ש החמיר בזה אף שפשטות השו"ע להקל, והביאור הלכה תמה על התו"ש ולא הכריע.

הבעל חי הוא מוקצה ולא הותר לדדות או לדחות (כמבואר בשו"ע הפרטים בזה) אלא רק מחמת צער בע"ח באופן שיש צורך לבעל חי, וגם זה רק באופן שאינו טלטול גמור, אבל בלא צער בעלי חיים לא הותר שום טלטול. ...קרא עוד

הבעל חי הוא מוקצה ולא הותר לדדות או לדחות (כמבואר בשו"ע הפרטים בזה) אלא רק מחמת צער בע"ח באופן שיש צורך לבעל חי, וגם זה רק באופן שאינו טלטול גמור, אבל בלא צער בעלי חיים לא הותר שום טלטול.

מקורות: או"ח שח מ, ע"ש במ"ב דאפי' הפסד ממון אינו בכלל ההיתר, וכ"ש הא.
ואע"פ שלחלק מהפוסקים נגיעה בלא טלטול מותר במוקצה, מ"מ נגיעה המביאה לידי טלטול מבו' דלכו"ע אסור כמ"ש לגבי ביצה ועוד.
ועי' שא לגבי מנורה.