שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

חילקו לילדים בליל שבועות בקבוקי שתיה סגורים האם ביום טוב זה יותר קל משבת

בכמה סוגיות מבואר דתיקון כלי ביום טוב לא הותר אפי' לצורך אוכל נפש, ולכן הנוהגים שלא לפתוח בקבוקי שתיה בשבת ינהגו כן גם ביום טוב.
ומ"מ מי שסובר שמעיקר הדין מותר בשבת לפתוח א"כ יום טוב הוא יותר קל, מכיון שלדעת חלק מהראשונים אפי' מלאכה גמורה של עשיית כלי באוכל נפש איסורה הוא רק מדרבנן.

מקורות: סוגי' דשפוד שנרצם וסוגי' דבקעת ועוד סוגיות ולענין מה שכתבתי בסוף על מלאכה לאו"נ בי"ט, עי' ב"י וש"ע או"ח תרצה.

אע"פ שיש הלכה ואין מורין כן לענין שפוד בר"ס תקט מ"מ יש להחמיר בזה כמ"ש המשנ"ב שם, ואפי' להרמ"א לא הקיל אלא בשפוד שנרצף ולא בדבר שהוא תיקון גמור כמ"ש המשנ"ב שם.

מק"ט התשובה הוא: 2377

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות