שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

תוכנות מחשב שפותחו ע"י כופרים האם מותר להעתיק מהם

אין תקנת השוק לאינם שומרי תו"מ.

מקורות: ע"פ כת"י הגרח"ק אלי, אמנם שם מיירי לגבי ד"ת שהוא יותר קל כמ"ש הש"ך בשם המרדכי עה"פ לא יבוזו (משלי ו, ל), אבל מהטעם שכ' אלי בתשובה הנ"ל (בזה"ל "אין צריך רשות מבהמות" וכו') נראה דלא שנא, ויש סמך לפסק זה, בב"מ עג ע"ב לענין אינו נוהג כשורה ועי' תוס' סוטה ג ע"ב דקנס חכמים הוא, ויש לציין דיש דעה ברמ"א בחו"מ שאינו בגזל ואמנם להלכה פסקו הנו"כ שם לא כן אבל כאן אינו אלא תקנת השוק לעכב אחרים מלמכור, מטעם דילמא נפיק מיניה זרעא מעליא וכו' כמ"ש בהגוזל, והבו דלא לוסיף עלה לעכב האדם הכשר כדי שירויח בעקיפין בנו אם יהיה צדיק, ואם מותר להשתעבד בו כ"ש שמותר להשתמש בעבודתו בלא רשותו, ואמנם לא קנסו בנו אחריו אבל הוא קנסו, [הארכתי יותר בעם סגולה ח"א סי' ב' וכאן הוא קיצור עיקרי הדברים שם].
ומ"מ אם יש דינא דמלכותא, כידוע שבכל הדורות שהשתמטו לפסוק דברים כנגד דינא דמלכותא.

מק"ט התשובה הוא: 2436

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות