שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

שולחן שנקנה ממי שאינו מקפיד על דיני כשרות האם מותר להשתמש בו

לכתחילה יש להגעילו שמא נאסר על ידי איסור רותח, ובדיעבד אין לחוש.

והכשרתן אפשר על ידי עירוי רותחין מכלי ראשון.

מקורות, רמ"א יו"ד סי' קכא.
והכשרתן וכו' כמ"ש הש"ך סי' קכא סקי"ד ע"פ או"ח סי' תנא ס"כ.

מק"ט התשובה הוא: 5720

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות