שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

קוגל תפוחי אדמה שנאפה בתבנית בתנור ועל רצפת התנור היה שפוך שומן של בשר, האם צריך להמתין שש שעות אחרי אכילת הקוגל כדי לאכול מאכלי חלב

נראה שאין צריך.

מקורות: יעוי' בש"ך בסי' פט שקדירה שנתבשל בה בשר שאינה מקונחת שבישל בה מאכל שאינו בשרי א"צ להמתין ו' שעות אחרי אכילתו, ואמנם הפמ"ג מקיים דברי הש"ך, ושאר האחרונים כהבית מאיר ובאר היטב חלקו עליו, וכן נראה שנוטה לזה בחי' הגרע"א שם, וגם הפתחי תשובה שקיים דברי הש"ך מפרש לה רק באופן שיש ששים כנגד הלכלוך של הבשר עי"ש, אבל מ"מ מה שמוסכם בפוסקים שכיון שהמתנת ו' שעות אחר תבשיל של בשר סבירא לן לעיקר שאינו חיוב מן הדין הלכך במקום שהמאכל נחשב בשרי רק מחמת חומרא אין צריך להמתין ו' שעות.

והנה לענין תבשיל שנאפה בתנור עם בשר קי"ל לעיקר הדין שאינו נחשב בשרי בסי' קח, ולכן אפי' במקום שהתנור היה סגור מקילינן בהפסד מרובה (ורק דבר שסבירא לן להתיר מעיקר הדין מקילינן כשאין הפסד מרובה כמ"ש הרמ"א בריש תורת חטאת), וכשנאפה תבשיל עם שומן בשר א"כ עכ"פ כשהשומן של הבשר למטה והתבשיל למעלה שבזה אין חשש שהשומן נטף לתבשיל, יעוי' בש"ך סי' צז סק"ב.

ומש"כ שם הש"ך שאם זב מן השומן לחוץ אסור בכל ענין לא מיירי באופן כזה שהתבשיל בתבנית נפרדת למעלה מן השומן.

(והואיל דאתאן לדברי הש"ך מה שנתחבט שם למה לד' הרמ"א אין לצרף ספק נוסף במה שאולי לא ייאכל עם חלב, יל"ע דלכאורה יש לומר דכשנעשה הפת בשרי הרי איסור לאכלו אפי' במלחא, וממילא אין לצרף כאן ספק נוסף).

א"כ לענייננו שהתבשיל היה למעלה והשומן של הבשר היה למטה ולא נגעו זה בזה ונאפו בתנור יחד אין להחמיר להמתין שש שעות אחר אכילת תבשיל זה, שכן בהמתנת ו' שעות אחר תבשיל של בשר מקילינן שמה שאינו נחשב תבשיל של בשר מעיקר הדין א"צ להמתין ו' שעות.

מק"ט התשובה הוא: 5471 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/5471

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות