שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

עד מתי אפשר לקרוא ק"ש שעל המיטה

עד הנה"ח שהוא זמן ק"ש בדיעבד עי' בברכות ח ע"ב ובשו"ע או"ח נח ה, ואע"פ ששם הוא בדיעבד ובשעת הדחק, מ"מ כאן עד שלא הלך לישון היה בפטור גמור, וממילא עכשיו קודם הנה"ח שהולך לישון צריך לומר ק"ש שעל המיטה לדידן שק"ש שעל המיטה הוא חובה.

ולענין הנוסח של ק"ש שעל המיטה כשקורא קודם הנה"ח נראה דלא יאמר הנוסח של השכיבנו (עי' או"ח רלה ד) שנמצא בק"ש שעל המיטה אע"פ שהוא בלא חתימה, משום שנוסח זה עיקרו נתקן ללילה זמן השכבה (עי' ביאור הלכה רלט ד"ה סמוך), ולא ליום, ולפ"ז כמו כן לא יאמר פסוקים דמיירי בהשכבה כגון ברוך ה' בשכבנו, וכך יוצא ע"פ המשנ"ב רלה סקל"ד.

וכן לגבי ברכת המפיל אינו יכול לומר אז (ביאור הלכה שם), ואף כשעומד קודם עה"ש ומשער שיירדם רק לאחר עה"ש הסתפק בבה"ל שם אם יכול לברך המפיל, ולענין אם צריך לומר המפיל דוקא קודם חצות יש בזה מנהגים וחילוקים לבני ספרד, ויש קצת פוסקים שנקטו שכל תפילת ערבית לכתחילה מחוייב קודם חצות אף שעיקר הדעה שרק ק"ש מחוייב בה קודם חצות ואכמ"ל, ולמעשה מעיקר הדין יכול לומר גם כשהולך לישון אחרי חצות עד עלות השחר כמבואר בבה"ל שם.

והישן אחר הנה"ח ואילך אינו קורא ק"ש שעל המיטה קודם שנתו, אבל הובא בפוסקים שטוב לומר ויהי נועם.

ובגוף הענין הנ"ל שקורא ק"ש שעל המיטה עד הנה"ח דומיא דק"ש שוב נ"ל שיש ללמוד כן גם מדברי הבה"ל הנ"ל בסי' רלט שעומד בדיני ק"ש שעל המיטה וכתב דהמפיל לא יאמר אחר עה"ש דאחר עה"ש לא נאמר אלא לענין ק"ש בלבד, ומבואר מזה דהק"ש שעל המיטה עצמה היה יכול לומר גם אחר עה"ש עד הנ"ח, עי"ש בדבריו ודוק.

ולגוף הענין אם מועיל שומר בשינה קודם שחרית יעוי' בתשובה אחרת שהרחבתי בזה.

מק"ט התשובה הוא: 4487 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/4487

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות