שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

ספרים העומדים למכירה שנמצאים בבית האם מותר לטלטלם בשבת

אם מקפיד עליהם שלא להשתמש בהם כדי שלא יתקלקלו הרי הם מוקצה ואסור לטלטלם בשבת ואם אינו מקפיד עליהם מותר.

מקורות: ראה רמ"א ומ"א ומ"ב ומחה"ש שח, א.

מק"ט התשובה הוא: 2505

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות