שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

סיר מוקצה המונח שנשכח על הגביע של הקידוש איך יוכל להוציא את הגביע משם בשבת

לדעת המשנ"ב ייקח כלי כמו סכין של אוכל ויסיט בכך את המוקצה, או שיסיט אותו בגופו, ואז יוכל ליטול את הדבר של היתר הנמצא מתחת, ולהחזו"א א"א לטלטל עם כלי ויוכל בגופו רק לשאוב ולגרור החוצה את הכוס של הקידוש בלי לטלטל ישירות את הסיר העליון.

מקורות: משנ"ב שח ס"ק קטו ע"פ ש"ע סי' שיא ס"ח, והיתר השני בסי' שיא שם, וכך דעת רוב הפוסקים כהמשנ"ב לענין טלטול בגופו שהם נו"כ השו"ע ורוב פוסקי זמנינו, והחזו"א חולק על היתר הראשון באו"ח מז יד, ועל ההיתר השני, חולק שם יג, עיין שם ושם בביאור הנידון.
ומה שהקיל החזו"א בקליפות י"א משום גרף של רעי [ראה וביום השבת סכ"ד] וי"א שהוא דרך קניח וכעין ניעור [חוט שני פ"ג פ"ס ב].

מק"ט התשובה הוא: 2269

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות