שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שקרא ק"ש ועדיין לא התפלל ורוצה קודם לעסוק בהפצת דברי תורה בכלים דיגיטליים ולהתפלל לפני סוף זמן תפילה האם יכול לעשות כן

הנה יש דין שאסור לעשות חפציו קודם התפילה (או"ח פט ג) אבל צרכי מצוה מותר (משנ"ב סקל"ו), וגם אם נחשיב זאת כצרכי מצוה, מ"מ עיקר דברי המשנ"ב נאמרו לענין דברים שאין בהם שיהוי אבל דברים שיש בהם שיהוי, יש כלל שמצוה עוברת קודמת למצוה שאינה עוברת (עי' שו"ע שם סעיף ב' ועוד), ולכן ראוי להקדים התפילה לזה.

טעם נוסף יש לומר שראוי להקדים התפילה משום שאפי' ללמוד אסור אם אינו מעמיד שומר (עי' שו"ע שם סעיף ו' ובמשנ"ב) שכל דבר שיבוא על ידי זה להימשך צריך להעמיד שומר, ויש מקום להסתפק האם עיסוק בדיגיטל באופן שדורש תכנון וכיו"ב אם נחשב ג"כ שלא עדיף מלימוד לענין חשש זה.

ומ"מ לפי דברי הפוסקים שהזכירו ששעון מעורר מועיל ללימוד יועיל גם לזה.

טעם נוסף יש להזכיר שראוי להקדים התפילה למצוה אחרת שתגרום לאיחור התפילה באופן משמעותי, משום שבתפילה יש דין מיוחד להקדים כמו שמצינו שותיקין היו גומרים הק"ש עם הנץ החמה ומיד מתפללין ומקיימים יראוך עם שמש (ברכות ט ע"ב ועי' שו"ע ריש סי' פט) וא"ר יוסי יהא חלקי עמהם (שבת קיח ע"ב), אבל במצוות אחרות אמנם יש זריזין מקדימים למצוות (פסחים ד) אבל לא לענין הקדמה לתחילת היום דוקא.

ואמנם המשנ"ב סקל"ו הנ"ל דן על צרכי שבת, אבל גם בצרכי שבת יש דין מיוחד להשכים ולהקדים, עי' שבת קיח ע"ב ובטוש"ע ונ"כ סי' ר"נ.

ומ"מ גם אם יקדים את הפצת התורה לפני התפילה מ"מ עי' במשנ"ב ריש סי' ר"נ לענין מי שמקדים צרכי שבת שיראה לקרוא ק"ש קודם.

מצד עוסק במצוה פטור מן המצוה אין פטור של תפילה בזה, חדא, שאפי' אם היה עוסק בתורה עצמה אינו נפטר מן התפילה (ועי' משנ"ב סי' לח סקל"ד), ועוד שהרי עכשיו כשמחוייב בתפילה אינו יכול להפקיע עצמו מחיוב זה (ע"ע שם סקל"ג בשם הגר"א), ועוד שאפי' בעוסקין בהספד יש אומרים שאם יכול להשמט ולהתפלל יתפלל (עי' סי' עב), וגם להחולקים אבל דוקא שם שאינו מחוייב להישמט אחר שכבר עומד שם, ויתכן עוד שדוקא בהספד שהוא דבר שמוטל עליו ולא שבחר הדבר לעשות ע"מ להיפטר מחמת עוסק במצוה.

ואם צריך דוקא עכשיו להפיץ הד"ת ולולא שיעשה זאת עכשיו יחמיץ הדברים, יש מקום לדון להתיר לו אם יקרא ק"ש קודם ובלבד שיספיק להתפלל בזמנה.

ואם הפצת הד"ת לא לוקחת זמן ולא תתאחר התפילה עי"ז יש מקום להתיר לו, ויש לציין דיש מן הפוסקים שנקטו דעסק כל שהוא שאינו לוקח זמן וטירחא אין איסור לעשותו קודם התפילה, ואף אם נאמר שפשטות המ"ב לענין צרכי סעודה (סי' פט סקל"ו) אינם כן, אבל כאן שהוא ד"ת המשנ"ב שם ג"כ יש לומר שהוא מודה בזה, עי' בדבריו שם.

מק"ט התשובה הוא: 4431 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/4431

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות