שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שסיים פסוק ראשון של קריאת שמע ואינו זוכר אם כיון בכל מילה בפרטות האם צריך לחזור לראש

נראה דאם יודע שכיון עכ"פ את עיקר פסוק ראשון דהיינו קבלת עול מלכות שמים, ורק מסתפק אם כיון כל מילה, אין מחוייב לחזור לראש אם יש בזה טירחא בשבילו, ולרווחא דמילתא יכוון עכשיו את כוונת המילות כדי לצאת ספק נוסף.

והנוהגים בכל דבריהם רק כדעת המשנ"ב לכאורה לא יוכלו לסמוך על היתר זה.

מקורות: הנה דעת הגרע"א בכתב וחותם ברכות יג ע"א שמעיקר הדין אין פירוש המילות מעכב בק"ש רק לכוון לקבל עומ"ש, וכן משמע ג"כ בחי' הרשב"א שם, אבל לכאורה אין כן דעת המג"א סי' ס סק"א, והפמ"ג משב"ז סי' סא סק"א בודאי אינו סובר כהרע"א בזה עי"ש, וכן בשיטה להר"א אשבילי ברכות יג ע"ב משמע לכאורה כדעת הפמ"ג.

והנה בנידון דידן מכיון שיודע שכיון לקבל עומ"ש ורק מסתפק אם כיון כל מילה לחוד הוה ליה ספק ספיקא, בפרט שיש לצרף כאן גם דעת הפמ"ג סי' סג משב"ז סק"ג שיש צד שכונה בפסוק ראשון היא דרבנן [ושם נראה שנוטה שהוא דרבנן ועי' עוד מש"כ בזה הפמ"ג עוד במשב"ז סי' סב סק"א ואולם עי' עוד בפמ"ג ריש סי' סז לענין ספק כיון בפסוק ראשון הנזכר בדבריו שם בסי' סג בנפק"מ אם הוא דאורייתא או דרבנן].

וא"כ יש בנידון דידן ספק ספקא דרבנן לקולא (דבספק על דבר שהוא ספק דאורייתא ספק דרבנן יש מהפוסקים שהזכירו שיש לו דין כמו שאר ספק דרבנן שכן אע"פ שיש צד שהוא דאורייתא הרי מ"מ הוא רק ספק דאורייתא ולא ודאי דאורייתא, עי' ברכת הבית ש"א סק"ג מש"כ בדעת הפוסקים), ובפרט אם יכוון עכשיו את פירוש המילות שיוצא בזה דעת החזו"א גם שלא כיון כשאמר המילות כמ"ש משמו בספר אעלה בתמר, א"כ כמעט אין כאן צד שלא יצא ידי חובה, דיש כאן ג' צדדים לקולא והוא דרבנן , ואמנם יתכן שאין לצרף דברי הפמ"ג הנ"ל כיון שהפמ"ג גופיה לא פשיטא ליה והאחרונים הכריעו להיפך, אבל עכ"פ יש כאן ג' צדדים לקולא בדאורייתא שהוא צד חזק להקל.

ויעוי' ברמ"א יו"ד סי' קט ס"ט שכ' אבל אם היו ב' ספיקות אם היה כאן איסור כלל ונודעו ב' הספיקות ביחד, מתירים ספק ספיקא בכל מקום אפילו באיסור דאורייתא וגופו של איסור, ואפילו היה לו חזקת איסור וכו' אף על פי שיש לברר על ידי בדיקת הריאה אין לחוש עכ"ל, ומבואר שם שאפי' שהוא דבר שאפשר לבררו על ידי בדיקה אין צריך לחוש.

ואע"פ שיש לטעון שהוא דבר ששייך להחמיר בקל ולומר פסוק ראשון שוב, ועי' ברמ"א שם בסעי' ח דיש אומרים דדבר שיש לו מתירין אין להתיר מכח ספק ספיקא, וטוב להחמיר אם לא לצורך מאחר שיש לו היתר בלאו הכי עכ"ל, ולכאורה ה"ה בג' ספקות עי"ש בש"ך סקנ"ו, ואעפ"כ לענייננו אין זה ההגדרה של דבר שיש לו מתירין אלא של דבר שאפשר לתקנו בקל, מ"מ מי שיש לו מזה טירחא ולחץ יש מקום לומר דלא שייך יש להחמיר בקל, וגם מי שאין לו יש מקום לדון שלא יחמיר בזה משום שלכפול פסוק ראשון הוא דבר שאינו טוב לכתחילה, עי' שו"ע או"ח סי' סא ס"ט ובמשנ"ב שם סקכ"ד די"א שהאיסור הוא בפסוק ראשון, ולכו"ע עכ"פ גם בפסוק ראשון, ועי' גם משנ"ב בסי' רלט.
ומ"מ יש פתרון להמתין או לקרוא בלחש, עי' במשנ"ב סי' סד סק"ז.

ומ"מ ציינתי שמי שנוהג כדעת המשנ"ב בכל דבר לכאורה לא יוכל לסמוך על היתר זה, דהרי המשנ"ב פסק בכל נידונים אלו לחומרא, דהנה לענין כוונת המילות בפשטות נראה שהמשנ"ב נקט להחמיר בזה, בדבריו על ביאור המילות בלשה"ק בסי' סב סק"ג, וכן בדבריו על חזרה על מילות כשלא כיון בהם בשם החי"א, משמע מדבריו דבעינן כוונת מילות ממש, ולענין הנידון לענין החזו"א שסובר שאפשר לכוון אח"כ הרי המשנ"ב אינו סובר כן כמ"ש בדבריו בשם החי"א הנ"ל, וכמו שהעיר כבר הגרח"ק הובא באעלה בתמר שם, ולענין הנידון על כוונה בפסוק ראשון הרי דעת המשנ"ב סי' סד סק"ז שכונה בפסוק ראשון הוא דאורייתא, ממילא הנוהגים כדעת המשנ"ב אין להם כאן שום ספק אלא רק ספק אם כיון והוא ספק דאורייתא לחומרא, וכמו שפסק המשנ"ב סי' סד הנ"ל שבספק כונה יש לחזור ולקרות, וידועים דברי הרשב"א שמי שיש לו רב יכול להקל כמותו בדאורייתא, וה"ה להיפך בניד"ד, ומ"מ גם בדעת המשנ"ב יש לדון דשמא לא החמיר אלא בלא הצירופים הנ"ל, וגם לא ראה הכתב וחותם הנ"ל דהרעק"א (עי' רמ"א חו"מ סי' כה ודוק), וגם יש לדון עוד דאע"פ שכוונה בפסוק ראשון דאורייתא להמשנ"ב מ"מ שמא מודה שהכוונה מילה במילה היא דרבנן, ויש לדון בזה ומסתימת הדברים אין בידינו ראיה לחלק בזה בדעתו.

ומ"מ לפי הטעם שכ' המשנ"ב בסי' ס סקי"א בטעם שהכונה בפסוק ראשון מעכבת אפשר דאין מעכב פירוש המילות עי"ש, וגם יעוי' במשנ"ב סי' סג סקט"ו, דגם שם משמע שהעיקר בכוונה בפסוק ראשון הוא שיקבל עליו עול מלכות שמים, אבל אינו מוכרח.

מק"ט התשובה הוא: 7128 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/7128

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות