שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שיש לו שני אפשרויות שיוכל להעדיף אחד מהם אם לקרוא ק"ש בפעם הראשונה בברכותיה או עם תפילין מה עדיף

נראה שתפילין קודם.

מקורות: שכן הקורא ק"ש בלא תפילין נזכר בגמ' ושו"ע כאיסורא, ולקרות בלא ברכותיה על אף שצורת התקנה מתחילה כך היתה מ"מ לא נזכר בגמ' וש"ע כאיסור, ואדרבה במקום הצורך שלא להפסיד זמן ק"ש או תפילה בציבור התיר ברמ"א לקרותה שלא בברכותיה ועכ"פ להרמ"א אפי' במקום ספק שמא לא יקרא בזמנה מותר לקרותה שלא בברכותיה, וגם הגר"א עד כאן לא פליג אלא התם בספק.

ואמנם יש דעת הגאונים (הובא בביה"ל) על ברכות דמעכב, אבל דעה זו לא נפסקה כלל.

מק"ט התשובה הוא: 2392

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות