שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שאין לו קשירה בנעל אלא סגירת סקוטש או רוכסן (ZIP) האם צריך להקדים בזה שמאל לימין או לא

לדעת המשנ"ב וסייעתו שהקדמת הקשירה הוא מצד רמז שדומה בזה לתפילין שהוא קשירה והוא עור, ומטעם זה פטר אנפילאות, א"כ כ"ש שבזה פטור, אבל לדעת כמה פוסקים שהקשירה בשמאל הוא כעין פשרה בין הדעות בגמרא אם כן גם בזה יש להעדיף הסגירה בשמאל.

מקורות: עי' מ"ב סי' ב בטעם הקשירה בשמאל שקשירה בשמאל מצינו בתפילין, וכ"כ הט"ז ועי' רע"א, ואח"כ כ' בשם הארה"ח ע"פ הלבוש לפטור אנפילאות, והיינו משום שאינו עור כתפילין ע"פ הנרמז בגמ' סוטה ע"ש בארה"ח, אולם יעוי' בפמ"ג שהביא ביאורי הפוסקים בזה, ולפי חלק מביאורי הפוסקים הוא כעין פשרה בין הדעות בגמ' ולא דין מיוחד מצד הקשירה, וכן דעת הא"ר שהביא שם, וכן מוכח בבאהגר"א להמעיין שלמד כן הטעם שקושרין בשמאל משום דחייישי' לר' יוחנן וכמו שסיים באופן שאין קשירה כלל דבזה נקטי' כהברייתא נגד ר"י והיינו משום דבזה כבר אין שייך פשרה הלכך הברייתא עיקר, וגם הגר"ז שהוא בר פלוגתיה דהארה"ח לענין אנפילאות יש לדון אם חולק על הט"ז לענין דבר שאינו בקשירה נמי, ולא עיינתי בפנים, ועוד חשבתי דגם הט"ז גופיה שכ' טעם לקשירה הוא לרווחא דמילתא למה לענין קשירה יש להעדיף השמאל, אבל עיקר הטעם שאנו מעדיפים דבר בשמאל, הוא משום הכרעה בין הדעות בגמ' שם כפשטות כל הסוגי' וכדמוכח בבהגר"א, ומ"מ כשא"א להסמיכו על תפילין נעשה פשרה באופן אחר, כך יש לומר לדעת הט"ז וע"ד זה גם בדעת הלבוש ברמז שהביא מגמ' דסוטה, ואע"פ שכ"ז הוא מדיני ד"א, בפרט שחלק הנעילה בשמאל הוא רק לחשוש לדעת ר"י שם כשהברייתא עיקר להלכה כמ"ש הגר"א, ובפרט שלהמשנ"ב יש להקל לגמרי בניד"ד, מ"מ למה לא נחמיר בדבר שאין בו טירחא כלל, דהרי בלאו הכי נועל המנעלים ורק שיקפיד על הסדר, ובפרט שכ"ה פשטות הגמרא וטעמי האחרונים בזה מחודשין מאוד ועיקר דברי ר' יוחנן בגמרא שמחמתו אנו קושרין בשמאל כדמוכח בגמ' אינו שייך עיקר דבריו לטעם זה כלל, ומ"מ מי שיש לו טירחא בזה פטור.

מק"ט התשובה הוא: 2562

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות