שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מה שיש להקפיד בלבישת הבגדים שלא להפוך את הצד הפנימי לחוץ האם הוא רק בבגדים חיצוניים או גם בבגדים פנימיים שאינם נראים כלל

עיקר הקפידא בבגדים חיצוניים, ומ"מ גם בבגדים פנימיים יש ענין להקפיד ע"פ סוד ולשם דרך ארץ ויישוב הדעת.

מקורות: בגמ' שבת עז ע"ב משמע שבבגד פנימי א"צ להקפיד שלא יהיה קרוע, אולם בשבת קיד ע"א לענין בגד שאינו נקי אי' שיש לכלוך שצריך להקפיד גם בבגד פנימי ויש שרק בבגד חיצוני, ולענייננו דומה למה שנזכר שם על חיוב הקפדה רק בבגד חיצוני, וגם מה שנזכר שם לענין מה שצריך להקפיד על הלבוש הפנימי הוא בלבוש הפנימי הנראה קצת, שהוא הלבושא הנזכר בדף עז הנ"ל שנראה קצת, רק שאינו נראה מעל כל הבגים כמו גלימא, ולא על בגד תחתון שתחת הלבושא שאינו נראה כלל, כך מוכח שם בדף עז, (וכיסוי עיקרי שאינו מלא ג"כ נחשב לפעמים כיסוי כל דהוא כמו שמצינו לענין קלתא ואכמ"ל), ומש"כ המשנ"ב סי' ב סק"ג שיש להקפיד שלא יהפוך הפנימי לחוץ דקאי גם על החלוק שתחת הבגדים, מהמשך דבריו בסק"ד נראה דמיירי ג"כ בחלוק שעשוי באופן שעלול קצת להיראות, כגון עכ"פ מן הצדדין או מלמטה, אבל בפנימי לגמרי לא מיירי.
ומ"מ כ' בסדר היום (בפרק על 'סדר היום בהקיצו משנתו') להקפיד גם על בגדים הפנימיים ע"פ סוד, וכן יש בזה מצד בריאות הנפש, ע"ע כעי"ז בנדרים פא ע"א לענין בגדים בלתי נקיים שאינו טוב לבריאות הנפש, וראה שבט מוסר פכ"ד לענין זה.

(עיקרי הדברים כאן כתבתי בעם סגולה ח"ג סי' ט, וכעת הוא מתוקן יותר)

מק"ט התשובה הוא: 2527

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות