שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

כשאוחז באמצע קדושת יוצר ושומע קדושה דסדרא מה יעשה

אין להפסיק ובדיעבד אם הפסיק אין זה הפסק.

מקורות: פשוט כמו שנתבאר בתשובה הסמוכה לענין הפסק באמצע התפילה לקדושה דסדרא, ואף שהי' מקום לטעון שיכול לומר מאחר שהוא מן הענין שאומר עכשיו, מ"מ למעשה לא יפסיק כיון שאינו דבר שבקדושה להפסיק משבח אחד לשבח אחר, וכעין הסברא הנזכרת בדעה הנזכרת במשנ"ב סו, יט עי"ש, ומ"מ אם הפסיק אין זה הפסק כיון שהוא מן הענין, וכ"ש שמצות דרבנן א"צ כונה ואף שכיון לקדושה דסדרא, לא גרע מאם היה אומר ולא מכוון (כל שלא כיון להדיא שלא יהיה לקדושת יוצר דאז סברא זו אינה שייכא), ויש גם מקום לצרף הדעות שקדושה דסדרא הוא דבר שבקדושה והוא בכלל פריסה על שמע דלפי דעתם לכאורה צריך להפסיק.

מק"ט התשובה הוא: 2581

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות