שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

כהמשך לשאלה האם עדיף במקרה שלי לא לעלות הדוכן היכן שנמצא ארון קודש אלא רק על ריצפת בית הכנסת

היתר זה נזכר בתשובות האחרונים, ואמנם היתר זה קלוש לעצמו בכהן עם נעליים, ומאידך אם שמקפיד הקפדות שכתבתי בתשו' הקודמת אין צריך להקפיד על הקפדה שהזכרת.
גם ההקפדה שכ' בתשו' הקודמת שהנעליים יהיו גבוהות אינה לעיכובא כשמקפיד בשאר הדברים.
וגם ההקפדה על רגיל בעירו במקום צורך גדול אפשר להקל מכיון שהמשמעות הרווחת בפו' שא"צ לחוש לזה כשהנעליים אינם אסורות.

מקורות: ההיתר הראשון עי' ציץ אליעזר ושאר פוסקים שהובאו במקורות דלעיל.
מ"ש על גבוהות כ"ה לפי החשבון בטעם איסור נעל דסגי בשאר התנאים דלעיל ודוק.
ולגבי רגיל שהפשטות שא"צ ע' ש"ע ומ"ב וכה"ח נראה שבנעלים כשרות (לשיטות שמועיל) לא חשו.

מק"ט התשובה הוא: 1566

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות