שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לאכול חלב יחד עם מאכל פרווה שהתבשל בסיר בשרי נקי

לבני אשכנז אסור, ולבני ספרד מותר, ומ"מ גם להם אסור לכתחילה לבשל המאכל הפרווה בכלי הבשרי כדי לאוכלו לאחר מכן עם חלב.

מקורות: שו"ע ורמ"א סי' צה ס"ב וש"ך שם סק"ג, ובדיעבד לבני אשכנז אם התערב חלב עם מאכל פרווה כזה, יעשה שאלת חכם, מכיון שיש בזה דעות ואופנים כגון בנצלה וחלב שחטה ובשר עוף ולענין הרוטב עי"ש בש"ך סק"ד וברע"א ופמ"ג על הש"ך שם ופת"ש סק"ב.

שוב הראוני שהב"י גופא בבדק הבית חולק על הש"ך במה שכתב בדעתו וסובר שמותר אף לכתחילה לבשל מאכל פרווה בסיר בשרית על מנת לאכול בחלב, ואמנם הש"ך הביא ראיות לדבריו ושכן מבואר בראשונים (הבה"ב גופיה חולק על הרי"ו) אבל בן ספרד הנוהג כה"י לגמרי אפי' לכתחילה אין מזניחין אותו, בפרט שהש"ך מודה לענין דיעבד (ומ"מ הש"ך עצמו ראה הבה"ב כמו שהביא הפמ"ג מש"ך בארוך, ויל"ע אם ראה קודם לכן או לא), ואף שכ' האחרונים שגם בני ספרד אין פוסקים בכל מקום כהב"י ממה שלא כ' בש"ע מ"מ כאן מפרש כוונתו בש"ע וגילוי דעתא הוא,

מק"ט התשובה הוא: 1933

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות