שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

יצא כעת מאוורר חדש שיש לו פס מתכת מלמעלה שנטען אוטומטית מקרני השמש והשאלה אם בשבת מותר להשתמש בזה אם היה נטען כבר לפני שבת. ואם מותר להזיזו בשבת ממקום למקום

מקופי' נראה דלא שייך בשום אופן להתיר דבר כזה בשבת, מאחר והחזו"א סובר שחשמל הוא איסור גם מצד בונה, ויש כאן פלוגתא בדאורייתא והחזו"א מחמיר ורב גובריה, וגם לענין איסור טלטול לא נראה לחלק דחכמים תקנו דומי' דשל תורה, וכ"ש דהוא מלאכתו לאיסור דבפועל אין היתר שימוש בזה, ובמאמר המוסגר יש לציין דאיסור דרבנן בשבת יעוי' בפ"ק דסוכה בסוגי' דמשלשל דפנות דמבואר דאפי' בכה"ג שייך חומרא דשבת לאיזה ענין עי"ש.
וגם תלמידי הגרשז"א הנוהגים כהגרשז"א בכל דבריהם ג"כ אין יכולים להקל בזה שאין כאן בונה, מצד דהא הוא תולדות החמה, ואפי' להטעינו בחמה ממש י"ל דמכיון שיש כמה מעגלים פועלים בפנים ממילא חשיב כתולדות החמה, וכ"ש שעיקר שימושו הוא להדליקו א"כ ודאי שעיקר שימושו הוא לתועלת האדם שהוא מלאכתו באיסור בתולדות החמה, ויש לציין לדברי הגרח"ע שביקש שלא ידונו בהיתרי חשמל, וכמדומני שדי בכ"ז אף מקופי' כדי שלא להשתמש בזה בשב"ק.

מק"ט התשובה הוא: 3817

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות