שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

חיילים הקימו אוהלים להקמת בסיס צבאי סמוך ליישוב או מרוחק מהיישוב, מהיכן מודדים תחום שבת

אוהלים אינם קבועים ואינם מצטרפים לתחום שבת, ולכן כל אחד מודד את התחום מפתח אוהלו בלבד, וכן בני היישוב אינם יכולים לצרף את האוהלים להאריך את התחום, אלא מודדים מקצה העיר בלבד.
אך באם מתקיימים שלושה תנאים אפשר לצרף את האוהלים לתחום שבת, התנאי הראשון הוא שזה סמוך לעיר ומצטרף לעיר, ולא שרוצים ליצור מתחם בפני עצמו מאוהלים שהוקמו במקום לא מיושב, התנאי השני הוא שזה יהיה אזור מוגן משטפונות, שהאוהלים לא יעמדו בפני חשש שטפונות, והתנאי השלישי הוא שהאוהלים יהיו מוגנים מגנבים, או עומדים במקום שאין חשש גנבים.
אמנם במקרה ועשו היקף מחיצה סביב האוהלים יש בזה שינוי בדין ויש לדון לפי פרטי כל מקרה לגופו.

מקורות: ראה או"ח סו"ס שצח, לפמ"ש החז"א סי' קי כב, וכן מוכח מהרשב"א שהביא הב"י להלכה בסי' הנ"ל ס"ו, ודלא כהמ"מ שם, ושכן דעת הרי"ף כמ"ש החזו"א שם.
ואנשי צבא אין דין אוהליהם כאוהלים קבועים, אף שהחיילים עושים כהוראות הצבא, כן משמע בפשיטות בשבלי הלקט שהו' בב"י סו"ס הנ"ל.

מק"ט התשובה הוא: 2496

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות