שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לישון כשהגיע זמן תפילת מעריב ועדיין לא התפלל אם ממנה שומר שיעיר אותו משנתו

יש כמה מגדולי האחרונים שהתירו הדבר, אם כי בחשבון הסוגיות יש מקום לטעון שאין הדבר ברור כמו שיבואר להלן.

מקורות: יעוי' במשנ"ב סי' רלה סי"ז לענין לימוד קודם תפילת ערבית בשם האחרונים שאם ממנה שומר שאינו לומד (וה"ה שצריך שומר שאינו אוכל ואינו ישן, יעוי' באשל אברהם מבוטשאטש סי' רצט ס"א ובאישי ישראל פכ"ז הע' נז בשם הגרח"ק) להזכיר לו להתפלל, יכול ללמוד בינתיים, וכ"כ המשנ"ב עוד בסי' פט סקל"ד בשם הדה"ח לענין לימוד קודם תפילת שחרית.

וכן מבואר בשו"ע סי' רע"ה ס"ג לענין קריאה לאור הנר בשבת שמועיל שומר שלא יטה, וכ"ה לגבי לימוד קודם שהגיע זמן בדיקת חמץ אם מינה שומר שיודיענו כשיגיע הזמן (מ"ב סי' תלא סק"ז ע"פ הנחלת צבי שהו' בבאר היטב שם סק"ה).
ומשם למד הדה"ח הנ"ל דינו כמבואר בדבריו.

ועי"ש בסי' רעה במג"א ובט"ז שנחלקו האם ההיתר הוא רק לדבר מצוה או גם לדבר הרשות, ובהגר"ז פסק שם כהט"ז לקולא ובסי' תלא בקונטרס אחרון פסק כהמג"א (בתירוצו השני) לחומרא.
והמשנ"ב רעה סק"ו לא הכריע בין ב' הדעות.
ואמנם דעת החוט שני [שבת ח"ד פפ"ד סק"ג] נקט דבאופן שממנהו לשומר גם המג"א מודה ולא אסר אלא בשנים עושים יחד בדבר הרשות.
אולם הגר"ז שם נקט בדעת המג"א גם בממנהו אסור.

(ומ"מ יל"ע אם יש לחוש לדעת המג"א כפ"ד הגר"ז הנ"ל מאחר דהוא פלוגתא בדרבנן, ובשל סופרים הלך אחר המקיל (ע"ז ז), והמג"א עצמו כ' ב' תירוצים ועוד דהט"ז חולק ומתיר ובמהרי"ל המובא במג"א ג"כ נראה לכאורה דלא ס"ל כהמג"א בזה עכ"פ בתורת קושי', וגם בדעת המג"א עצמו אינו ברור שכך דעתו, כמו שנתבאר, א"כ יש כאן כמה צדדים שלא לחוש לחומרא זו).

אולם בגמ' [סוכה כו ע"א] לענין ממנה שומר לשינה ואומר לו אם ארדם העירני (רש"י) אמרי' בגמ' שם ערבך ערבא צריך, דהיינו שחוששים שמא גם השומר ישכב ויישן כדפרש"י שם, ויל"ע למה לא מועיל כמו שמועיל שומר בכל המקומות הללו ובעוד מקומות (ע"ע מג"א סי' רצט סק"ב).

והנה לפי דעת המג"א הנ"ל (הגר"ז בדעתו) שרק לצורך מצוה מותר להעמיד שומר, היה מקום ליישב, דשם בגמ' מיירי שלא לצורך מצוה, אולם זה אינו, דלשון הגמ' ערבך ערבא צריך וכפרש"י הנ"ל, ממילא מאחר שהחשש הוא שמא ישכב השומר ויירדם אין מקום להתיר בזה לצורך מצוה.

ועי' בדברי הגר"ז בקו"א שם שמשמע שהיה פשוט לו לחלק בזה, ולא ביאר כוונתו.

ובאמת דברי הגמ' צריכין ביאור למה נחשוש לשינה ולמה לא נימא שליח עושה שליחותו עכ"פ להדעות הסוברות ששליח עושה שליחותו (ופלוגתא דאמוראי היא בעירובין ועוד), ולמה לא נימא שאם ירצה השומר לישן עכ"פ יעיר את חבירו וילך לישון.

ויעוי' בערוך לנר על הגמ' בסוכה שם נתקשה ג"כ היכן מצינו שחששו שמא ירדם באדם שהוא ער ואינו מתכוון לישון, ותירץ שחשש זה הוא דין מיוחד בתפילין שחששו בזה משום שינה אף בחשש רחוק כמו שמצינו בגזירה של שינת ארעי שמא ישן שינת קבע שמא יפיח.

ולפי דבריו נמצא שיהיה מועיל שומר גם לשינה ולא רק לאכילה, וכן ראיתי בכמה מאחרוני זמנינו שדנו לענין שעון מעורר אם יועיל או לא לענין שינה, (עי' אישי ישראל פי"ג סק"ג בשם לקח הקמח החדש, הליכות שלמה ח"ב עמ' רפז, אבני ישפה ח"ה או"ח סי' מג ג), ולפי דברי הערל"נ א"ש, דדין ערבך ערבא צריך הוא דין בתפילין, וא"כ לכה"פ שומר חי יועיל גם בשינה.

וכן נקט הערה"ש סי' רלב יז דשומר מועיל גם לשינה ורק לענין תפילין שחששו כנ"ל לכך אין מועיל שומר לשינה.

וכן ראיתי שתי' הגרח"ק (אישי ישראל עמ' תשמט; אליבא דהלכתא לט בתשובות הגרח"ק אות כט) בלשון "אולי" שבתפילין חששו טפי וציין שם לדברי הגמ' בגיטין שיובא להלן.

וזהו דלא כמו שכתב בספר עמק סוכה על הגמ' סוכה שם לחלק בין זה לדין שומר המובא בפוסקים, שדינא דהגמ' שם שאין השומר נאמן הוא דין בשינה, ומיהו בדברי הגר"ז הנ"ל בפשוטו לא משמע שחילק שהוא דין מיוחד בתפילין.

אולם לכל התירוצים הנ"ל, צ"ע, דבגיטין כח ע"ב לענין בקיעת הנוד ג"כ אמרי' אפשר דמסר ליה לשומר, ומקשי' התם ג"כ ערבך ערבא צריך, ופרש"י שמא השומר עצמו יפשע, ומסוגיית הגמ' שם משמע שכך קיימא סוגיא למסקנא, וקשה דכאן לא נחשד השומר בשינה, וגם אינו שייך לסוגיית תפילין, וצ"ע לכל התירוצים.

ולולי פרש"י בסוכה שם ובגיטין שם הו"א לפרש באופן אחר, דהחשש הוא שמא השומר לא יצליח בשמירתו, והוא דין בכל דבר שהוא תלוי במציאות שאינו תלוי בדעת השומר, ולכך בכל מקום שצריך רק תזכורת נאמן בזה השומר להזכיר, אבל בדברים שצריכים שינוי במציאות, לאו כל כמיניה דהשומר להיות נאמן על דבר כזה, דהנה בסוכה שם מיירי לענין מי שהולך לישון שינת ארעי, ובזה אמרי' שם דיש חשש שמא ירדם, דהיינו שישן שינת קבע, והכונה ב"שמא יירדם" הוא שיישן לעומק, ובזה אין ערבות מבטחת שיוכל אדם להעירו, וע"ד מ"ש ויקח דוד את החנית ואת צפחת המים מראשתי שאול וילכו להם ואין ראה ואין יודע ואין מקיץ כי כולם ישנים כי תרדמת ה' נפלה עליהם (שמואל א' כו, יב) עי"ש.

וכן לגבי גיטין שם הנידון לגבי יין שיוכל להתבקע ולהישבר, ובזה השומר אינו יכול להבטיח שלא יקרה גם אם ישב וישמור עליה כל היום כולו, ובזה קושיית הגמ' ערבך ערבא צריך.

ואולי יש לומר דהפוסקים שתפסו להלכה שמועיל שומר בשאר דוכתי כגון שלומד ומקורם מדינא דשבת סי' רע"ה שם, שכך דעת הטור ושבלי הלקט, אפשר שהם לא פירשו קושיית הגמ' ערבך ערבא צריך בב' המקומות כפרש"י, וגם לשון הגר"ז הנ"ל אפשר בקל להעמיס עליו כל זה יעו"ש בפנים דבריו (וז"ל שם ואומר לחבירו וכו' וצריך לחלק בין זה להא דאמרינן בפ"ב דסוכה דלא מהני מוסר שינתו לאחרים משום דערבך ערבא צריך עכ"ל הגר"ז, ולשונו המלא בפנים).

ומחמת דוחק הדברים אולי יש ליישב עוד דגם רש"י עיקר מה שבא לומר הוא שהשומר יכול לפשוע כיון ששינוי המציאות הוא טירחא מרובה ובזה חיישי' שמא השומר לא יעמוד בשליחותו, ומ"מ מכיון שהשומר יכול לעשות כל מאמץ מרובה להעיר את המשלחו, וזו כוונת רש"י שמא ישכב ויירדם, דהיינו שמא לא יצליח לעמוד בשליחותו אלא כבר ילך לישן בעצמו כשיגיע צרכו לעשות כן, וכן לענין חבית יכול לעשות מאמץ מרובה מראש ומסוף לשמור שאם יתבקע החבית שלא יאבד היין, לכן כל שלא יעשה זאת קרי ליה רש"י פשיעה.

אולם יותר ניחא לי לומר שרש"י גופיה אינו סובר כפסק הטור ושיבלי הלקט בהל' שבת שם, ולדידיה לא יועיל שומר גם בשאר מקומות, רק דאנן לא קיימא לן כוותיה בזה.
ושוב מצאתי שהמהרש"ק בחכמת שלמה הקשה מדברי הגמ' סוכה שם ונקט כדברי האוסרים בב"י בהל' שבת שם.

ויעוי' בחידושי זקני הגרע"א גיטין כה שכ' בתוך דבריו וז"ל, וביותר קשה אף אם נדחוק כן מ"מ יקשה מסוגיא דלקמן (דף כח ע"ב) מתקיף לה רב משרשיא ערבך ערבא צריך, הרי דס"ל דחששא שמא יבקע הוא בדומה לחששא שמא ימות וכו' עכ"ל, ויש לפרש בדבריו על הדרך שנתבאר שחשש שמא יבקע הוא חשש שמא ימות, דהיינו שממה שלא מועיל שומר שמע מינה שההגדרה בזה היא שכמו שלא מועיל שומר לשמור על אדם שלא ימות, כמ"ש אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח, כך שאין אדם יכול להיות שומר שלא יבקע, ומבואר בדבריו שלמד הענין של ערבך ערבא צריך כמו שכתבתי.

אולם לכאורה אין הכרח לפרש דברי זקני הגאון כן דיש לפרש כל דבריו לפי החשבון שיש ב' הבנות בשמא יבקע, הא' שדרגת החשש הוא כמו שמא ימות (ר"ל דכל תנא דנשכח שסובר שמא ימות יסבור גם שמא יבקע) ודרך הב' שאינו תלוי בזה, ושייך שיסבור תנא שמא ימות ולא יסבור שמא יבקע, ושם בסוגי' דערבך ערבא צריך הוא חשבון לפי תנא שסובר שמא ימות, וממה דמקשה ערבך ערבא צריך ולא מיישב דשמא יבקע הנוד אינו חמור כשמא ימות, ש"מ שלמד שהוא אכן בדרגא של שמא ימות.
כך יתכן ג"כ לומר בכוונת דבריו, וצריך פנאי ללמוד דבריו בעיון הראוי לברר זה.

(ומ"מ אציין דגם האחרונים שנקטו שקושי' בסוכה הוא דין מיוחד בתפילין אפשר שסברו שבתפילין הקושי' מחמת שהוא דין מיוחד בתפילין ולגבי גיטין הקושי' היא כעין מה שכתבתי, אבל לכאורה יותר ניחא לפרש בשניהם בשווה וכנ"ל כמו שכתבתי).

שו"ר שבבן יהוידע נתקשה בקושי' דערבך ערבא צריך ותי' שם דשינה הוא דין מיוחד [ודבריו צריכין ביאור למה בעלמא לא חיישי' שמא יישן השומר בכל שומר, וכנראה שצריך להוסיף תוספת דברים בכוונתו שהוא רק בצירוף שהשומר הולך לישן ועי' עמק סוכה הנ"ל], ובנו בספרו גאון יעקב על הגמ' שם ג"כ כ' תירוץ בזה.
 ויעוי' גם במנחת שלמה תפילה פ"ב דבר הלכה אות כ וכן בארחות חיים ספינקא סי' תלא סק"א מה שכתבו ג"כ תירוצים בזה.

ובספר רב ברכות כתב לתרץ באופן אחר דשם בגמ' בסוכה מיירי במי שאינו מחוייב שלא לישן דהא מיירי במי שמניח תפילין שהולך לישן שינת ארעי ומוסר שנתו לסתם אדם שאינו מניח תפילין, ואע"פ שהוא דחוק כמו שהקשה המהרש"ק על תי' זה קושי' דהא שם בגמ' אדמתרץ אפשר דמסר ליה לשומר ומקשה ערבך ערבא צריך הי' לו לתרץ שהשומר מניח תפילין, וגם יש להקשות דהרי מאן יימר שמותר לשומר לישן אם מינוהו לשומר, דלכאורה עכשיו דינו כמי שאסור בשינה, וכנ"ל בגיטין שם הרי החשש הוא לפרש"י שמא יפשע השומר, והרי השומר אסור בפשיעה, ועוד דנמצא לפי תירוצו חידוש דין דמה שהתירו הפוסקים שומר הוא רק באופן שהשומר מחוייב כמותו, כגון בלימוד קודם ערבית רק בשומר שלא התפלל עדיין יוכל להיות שומר, וזה הרי לא מצאתי שהזכירו שמי שהתפלל ערבית אינו יכול להיות שומר לענין זה.

והאחרונים הקשו מדברי הגמ' עירובין סה ע"א דרב ששת מסר ליה לשנתיה לשמעיה, ולהסוברים שהוא דין מיוחד בתפילין ניחא, אולם כבר תירצו האחרונים על הראיה מהגמ' שם דשם הרי לא היה יכול להתפלל אחר ששתה יין ומה שהיה יכול לעשות הטוב ביותר עשה למסור שנתו, ואין מכאן היתר לכל אחד למסור שנתו (ועי' בספר תפארת אדרת ח"ב סי' ט שהאריך להביא אריכות דברים מהאחרונים בכל נידון זה).

המורם מכל האמור דיש כאן הרבה צדדים בחשבון הסוגי' ומי שירצה לסמוך על הפלפול שכתבתי לכאורה לא יוכל לישון ולמסור שנתו לשומר, אבל למעשה לבי נוקפי לחדש חומרא מכח זה מאחר שהוא רק מכח קושי' דגמ' בסוכה שם והרי יש הרבה תירוצים באחרונים על הקושי' מגמ' דסוכה, ויש כמה מגדולי האחרונים, שהם הערל"נ, הערה"ש וכן הגרח"ק [בלשון 'אולי'], שהתירו לישון ולהעמיד שומר.

מק"ט התשובה הוא: 4265

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות