שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לאיש לקיים טיפולים אסתטיים

כשיש משהו שמציק ומפריע (עכ"פ בדרך ובהגיוני שיציק ויפריע) מותר לכו"ע, ובטיפולים מסוג אחר הדין הוא שבמקום שנוהגים שגם גברים עושים כן מותר להרמ"א וכך היה המנהג גם אצל קהילות נוספות, והחברים נמנעים בכל מקום, ודעת המחבר אינה להתיר עכ"פ בגילוח בית השחי שמפורש לענייננה בגמ' לאסור (ודעת הגר"א לאסור לגמרי), ולגבי כל מקרה של יופי לחוד שאין ברור אם הוא מנהג גבר או אשה יש אחרונים שהחמירו בכיו"ב ויש מקם לדון להלכה בכל מקרה לגופו.

מקורות:
הנה בגמ' מבואר שיש איסור לא ילבש בהסתכלות במראה (תוספתא ע"ז פ"ג סוף ה"א וירושלמי שם פ"ב ה"ב) ובגילוח לבנות מתוך שחורות (שבת צד ע"ב ומכות כ ע"ב) (וכן צביעתם כמבואר ברמב"ם סוף הל' ע"ז וטוש"ע סי' קפב ס"ו, ולכאורה ה"ה כל טיפול שמשמש את המטרה הזו), ובגילוח בית השחי ובית הערוה (נזיר נט ע"א).

וממה שלא למדו בסוגיות במו"מ אחד מחבירו משמע שא"א להחליט על כל דבר שנעשה לתיקון ויופי שהוא דרך נשים, (ועי' ב"ח סי' קפב ס"ד בשם רש"ל מה שדן לענין מקום שאין דרך נשים להעביר שיער בית השחי וכן בט"ז שם סק"ה, ומ"מ שם מאחר שבגמ' נזכר שהוא דרך נשים חמיר יותר), ולכן א"א ללמוד דבר מחבירו בענין הזה, אבל אפשר לומר שדבר שבעיקרו נעשה לנשים ובד"כ אינו משמש לאנשים כלל כמו טיפול בהחלקת שיער הוא ודאי בעיה, ולגבי הסרת יבלות גדולות שהוא מקום צער כדלהלן אין בזה איסור אבל לגבי כל שאלה לגופה צריך לבדוק, ויודעני שתלמידי החזו"א בתשובותיהם מאוד החמירו בתיקונים אלו ויל"ע בזה למעשה בכל שאלה לגופה.

עיקר הדין ברוב טיפולים מסוג זה שאם דרך גברים באותו המקום לקיים טיפול מסוג הספציפי שרוצה לעשות, מותר לעשות זאת.
אלא שהחברים נמנעים בכל מקום מעיסוק ביופי בדברים שמעיקרן מיועדים לאשה גם אם הם נהוגים לגברים (עי' רמ"א יו"ד סי' קנו ס"ב לגבי הסתכלות במראה ורמ"א סי' קפב ס"א דין זה לגבי גילוח בית השחי והערוה, והוא דעת הר"ן).
ולגבי מקום צער או בושה או כאב מותר (עי' סי' קנו שם בשו"ע ורמ"א) וכל שמתכוון רק לרפואה ולא ליופי מותר גם לדעת השו"ע (עי' בבהגר"א שם סק"ה).

ודעת הגר"א להחמיר בהסתכלות במראה או בליקוט לבנות מתוך שחורות גם במקום שנהגו בזה (ראה שם סק"ז) כל שאין בזה משום צער או כאב או עכ"פ הסרת לכלוך (ע"ש סק"ט), ופשטות דעת השו"ע בסי' קפב היא כדעת הגר"א בזה.
ומ"מ כ' הערך לחם בסי' קנו שם שהמנהג כהמקילים בזה, מלבד החברים שבלאו הכי נמנעים בכל מקום וכנ"ל.

מק"ט התשובה הוא: 6810

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות