שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר בזמן הרחקות להסיר מנו"ב סדין או שמיכה כדי שתתעורר

אסור.

מקורות: בפוסקים מוכח מכ"מ שסדין או שמיכה דינם כבגדיה (ראה פסקי משנה הלכות עמ' מו, סוגה בשושנים פ"ג ס"ח, וע"ע בדרישה קצד ס"ד והו' בסדרי טהרה סק"ח), וממילא יש בזה האיסור של נגיעה בבגדיה שהוא אסור כמ"ש התשב"ץ (ח"ג סי' נח סק"ט והובא בפתחי תשובה סוף סק"ג), וכן מבואר בהרבה פוסקים איסור נגיעה בבגדים (עי' חיים שאל להחיד"א ח"ב לח מג, ערוך השלחן ס"כ, ועוד).

מק"ט התשובה הוא: 4682

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות