שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם יש לנהוג כהנץ החמה הנראה או המישורי

הנץ הנראה יותר עדיף מהנץ המישורי, ואם יש אפשרות לעשות משהו ביניהם עי' להלן.

מקורות: הארכתי בזה בתשובה בעם סגולה ח"א סי' ו' ועוד הארכתי בתשובה הנדפסת בעם סגולה חלק ה' (שהוא מכתב שפרסמתי קודם לכן באחד הקבצים), ותמצית הדברים שיש להעדיף כיום את הנה"ח הנראה ע"פ הנה"ח המישורי, משלושה טעמים שלא נאריך בהם כאן שוב אלא רק נקרא להם בשמותיהם על מנת להבהיר ולהפשיט את הסוגיא בנידון, והם:
הא' שכך יוצא מלשונות הירושלמי וחז"ל בפשיטות, הב' שכך דעת רובם המוחלט של גדולי ההוראה בזמנינו ומכללם החזו"א והגריש"א והגרח"ק ועוד כמו שפירטתי בתשובות הנ"ל, וכך משמע בכמה אחרונים, והג' שכן גם אם יש כאן ספק שקול שאין הכרעה עדיפה על אחד מהם ברמת המשקל של הספק, מ"מ אם הלכה הנה"ח הנראה ועושה כמהישורי עובר איסור כיון שמתפלל קודם הנה"ח, ואם הלכה כהנה"ח המישורי ועושה כהנה"ח הנראה לא זו בלבד שאינו עובר שום איסור, אלא שאדרבה זה עיקר תפילת הנה"ח לפ"ד חלק מן הראשונים [עי' תוס' יומא לז] שמנהג הותיקין הוא לקרוא ק"ש עם התחלת הנה"ח ואח"כ תפילה.

ולהרחבה עי' עוד בתשובות הנ"ל וכן בספרו של הגר"ש דבלצקי וכן בהלכות חג בחג שבועות.

ולענין לנהוג כהנה"ח אמצעי שביניהם, עי' מה שכתבתי בתשובות הנ"ל הוראת הגראי"ל שטינמן זצ"ל בנידון וכעין המנהג בהכנ"ס לדרמן של הגרח"ק [שעיקר המנהג התחיל כשלא יכלו לכוון הנה"ח אבל אף לאחמ"כ כשיכלו לכוון הנה"ח ג"כ לא שינו המנהג ויתכן שהוא משום שהוא אמצעי בין הנה"ח המישורי להנה"ח הנראה], והענין הוא שאף שיתכן שיש משמעות בחלק מלשונות הפוסקים [עי' בנו"כ על הרי"ף פ"ק דברכות], שיש לדייק בזמן הנה"ח, וכך יתכן כוונת הגמ' בברכות ט ע"ב דלא פסיק חוכיה וכו' מחמת שקשה לכוונו, אולם החזו"א הורה שאין מעכב הדיוק וכן נמצא בתשובות הרמב"ם, ממילא אם עושה הממוצע שביניהם יוצא בזה להחזו"א כל צדדי הספק.

מק"ט התשובה הוא: 2477

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות