שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם אפשר לעשות קידוש לבנה ביום כשחושש שאם לא יקדש עכשיו יעבור זמנו ולא יספיק לקדש

לכאורה לא.

מקורות: מכיון שהוא מדין יאותו שהוא לעיכובא כמו שנתבאר לעניינים אחרים, ראה בה"ל או"ח תכו, א.
ומיהו כ' החזו"א והקה"י והגרח"ק ועוד שאפשר לברך על נר הבדלה כשיש חשמל (ראה ביאורים ומוספים סי' רחצ סקי"ג), ושם יש ג"כ דין יאותו, ומ"מ לברך ביום ראשון על הנר לא עלה על הדעת, ויתכן שנר עם חשמל נחשב מצטרף לאור לענין תוספת אורה כמ"ש הפוסקים לענין יו"ט (ראה שם סק"ה), או שצירפו גם דעות המתירים בהבדלה לברך על חשמל ראה שם, וזה ל"נ דא"כ בקידוש לבנה על מה סמכו כשיש חש'.
ואולי י"ל משום דבנר לא בעי' יאותו ממש עי' רחצ ג, אלא שקצת דוחק לומר דלבנה חמורה מנר לענין יאותו בדיעבד, ועי' תכו ריש סק"ג.

מק"ט התשובה הוא: 2330

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות