שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם אוטיסט נאמן בעדות עגונה להעיד שמת בעלה

שוטה אינו נאמן אפילו בעדות אשה.

מקורות: עי' באבן העזר סי' יז סי"ג ששוטה אינו נאמן אפי' בעדות אשה.

ואמנם לא כל אחד שמוגדר מבחינה רפואית כלוקה בתסמינים של אוטיזם הוא נחשב שוטה, אבל אותם אלו הרגילים להתכנות בסתמא אוטיסיטים שאינם מכלל יישובו של עולם הם בד"כ שוטים בוודאות.

ויעוי' בשו"ע בחו"מ לגבי הל' עדות שהזכיר שיש אופנים שהדבר מסור לדיין להחליט על אדם המופלג בחוסר בינה והשכל האם דינו כשוטה או לא.

ואולם יש לציין דהשו"ע באה"ע שם הזכיר ג"כ על קטנים שאינם נאמנים עם דבריו לענין שוטה ואעפ"כ הזכיר שיש איזה אופן שקטנים נאמנים בכעין מסל"ת כשעושים הספד עי"ש, ויש לדון אם ה"ה בשוטה.

ועי"ש בט"ז סק"ח וכן בפת"ש סקנ"ט (וכן בשו"ת רעק"א ח"א סי' צב) דמשמע שם לכאורה לפום ריהטא ששוטה גרוע מקטן ולא יהיה נאמן אפילו במסיח לפי תומו עי"ש, ועם כל זה שוטה שלפי גדרי הדינים דינו כשוטה ורק יש בו דעתא קלישתא יתכן שלפי גדרי הדינים כאן יהיה דינו דומה יותר דומה לקטן עי' בלשון הפת"ש שם.

ואולם מלשונו של הב"ש שם סקל"ג משמע דבשוטה במסל"ת באופן המבואר בשו"ע שם שמועיל בקטן יועיל גם בשוטה, עי"ש לפי ציון התחלת הדיבור, אולם במקור הרמב"ם פי"ג מהל' גירושין הי"ח (שציין לו הב"ש מקור לדבריו) אין מקור לדין זה, אלא כלשון השו"ע שם שהזכיר הקולא רק לענין קטן, ולכן יתכן שגם הב"ש לא נתכוון לשוטה אלא לקטן בלבד, והתיבות של התחלת הדיבור (הדיבור המתחיל) לפעמים הם ע"פ סידור המדפיסים כידוע, וא"א לפסוק הלכה על פי זה, ולכן אע"פ שנזכר בהדיבור המתחל שוטה יתכן שהב"ש גופיה לא נתכוון לזה, אלא נתכוון לעיקר הדין שבא לומר בדבריו שם עי"ש, ויל"ע.

מק"ט התשובה הוא: 7524

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

2 תשובות

  1. "אבל אותם אלו הרגילים להתכנות בסתמא אוטיסיטים שאינם מכלל יישובו של עולם הם בד"כ שוטים בוודאות"

    פלא גדול עד למאוד על הנחת היסוד הזאת, דווקא האוטיזם ידוע בהיותו ספקטרום כלומר רצף ומנעד עם חלוקה לתפקוד גבוה, בינוני ונמוך. דווקא רוב האוטיסטים במיוחד כיום הינם בתפקוד בינוני גבוה. וגם אותם תיפקודים נמעלי תפקוד גבוה לעיתים אינם מוגדרים כך בשל בעיה קוגנטיבית (שכלית) גרידא. ראוי מאוד לסייג ולבחון כל מקרה לגופו.

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות